Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Uproszczenie zwolnienia AKC dot. alkoholu etylowego dla szpitali

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114216
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Aby umożliwić swobodne dostarczanie alkoholu etylowego używanego do celów medycznych do podmiotów leczniczych (szpitali) należy uprościć stosowanie zwolnienia z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525 z późn. zm.). Zwolnienie nie powinno wymagać objęcia zabezpieczeniem akcyzowym i zarejestrowania na akcyzę podmiotu zużywającego (szpitala).
Odpowiedź MF:
Zgodnie z dyrektywą 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych państwa członkowskie zwalniają z podatku akcyzowego produkty objęte niniejszą dyrektywą, gdy wyroby te są używane m.in. do celów medycznych w szpitalach i aptekach. Przepisy unijne wskazują, że państwa członkowskie wprowadzają te zwolnienia na warunkach, które mają zapewnić prawidłowe i uczciwe stosowanie tych zwolnień, zapobiegających ewentualnym przypadkom uchylania się od ich prawidłowego stosowania lub ich naruszania.

Zwolniony od akcyzy alkohol etylowy jest częstym przedmiotem nadużyć podatkowych. Wyrób ten podlega najwyższej stawce podatku akcyzowego (6275,00 zł/hl 100% vol.). W celu wyeliminowania nielegalnego obrotu tym wyrobem przy jego przemieszczaniu wymagane są specjalne mechanizmy kontrolne.
W związku z powyższym Polska w zakresie przemieszczania zwolnionego od akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do szpitali i aptek uzależniła stosowanie zwolnienia m.in. od objęcia tego wyrobu zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy, wysyłającego ten wyrób do podmiotu, który deklaruje jego zużycie na cel podlegający zwolnieniu.

Zabezpieczenie akcyzowe gwarantuje ściągalność podatku akcyzowego, który może być należny, gdy zwolniony wyrób nie zostanie dostarczony do podmiotu uprawnionego do nabywania takiego wyrobu, tj. posiadającego status podmiotu zużywającego, zarejestrowanego w tym celu we właściwym organie podatkowym. Brak rejestracji oznacza w tym przypadku brak możliwości odbierania i używania zwolnionego od akcyzy wyrobu i obowiązek naliczenia akcyzy przy jego sprzedaży przez sprzedawcę.

Zniesienie ww. warunków zwolnienia alkoholu etylowego, o którym mowa w §10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wymagałoby wprowadzenia innych reżimów kontrolnych. Przy czym wprowadzanie nowych niesprawdzonych rozwiązań mogłoby zniweczyć wieloletnie działania mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego w tym zakresie. Z tych też powodów obecnie Ministerstwo Finansów nie przewiduje podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zniesienie obowiązków związanych ze stosowaniem ww. zwolnienia alkoholu etylowego.