Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

7

0

Ulga mieszkaniowa w PIT

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114195
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proszę o uściślenie przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem 5 l. od nabycia - wskazanie, na wzór ulgi mieszkaniowej funkcjonującej w podatku od spadku i darowizn (art. 16) w jakich enumeratywnie przypadkach można z niej skorzystać (konieczność minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, uściślenie przypadków wykluczających skorzystanie z niej np. wynajem nieruchomości, dopuszczalna ilość nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi).

Obecne przepisy z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 są zbyt kazuistyczne i rodzą wielość niespójnych interpretacji.
Cele, na które można wydatkować przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej są sprecyzowane w ustawie PIT (art. 21 ust. 25). Są to cele, które realizują szeroko rozumiane zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zgłoszone propozycje uściślenia przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej skutkowałyby znacznym ograniczeniem tej ulgi. Wdrożenie tych propozycji, np. określenie dopuszczalnej ilości nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi czy wprowadzenie warunku minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, spowodowałoby, że część podatników nie mogłaby skorzystać z tej ulgi.

Obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wprowadzenia postulowanych zmian.
Komentarze:
 • 15.09.2021

  Państwa stanowisko cyt. "Zgłoszone propozycje uściślenia przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej skutkowałyby znacznym ograniczeniem tej ulgi. Wdrożenie tych propozycji, np. określenie dopuszczalnej ilości nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi czy wprowadzenie warunku minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, spowodowałoby, że część podatników nie mogłaby skorzystać z tej ulgi" powoduje, że często podatnik ma domiar podatku na etapie postepowania podatkowego. Podtrzymuję postulat uściślenia przypadków utraty prawa do ulgi mieszkaniowej.

  Ministerstwo Finansów:
  Cele, na które można wydatkować przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej są sprecyzowane w ustawie PIT (art. 21 ust. 25). Ewentualne wątpliwości interpretacyjne, nie uzasadniają zawężenia kręgu podmiotów, które mogą korzystać z ulgi mieszkaniowej. Ponadto, wszelkie wątpliwości wyjaśniamy w drodze interpretacji ogólnych Ministra Finansów.
  W ostatnich miesiącach wyjaśniliśmy:
  • kwalifikację niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego,
  • kwestie wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej,
  • moment nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
  W przedstawionym przypadku nie widzimy takiej potrzeby, a tym bardziej zmiany przepisów.

>
1 - 1 z 1
>