Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

7

0

Ulga mieszkaniowa w PIT

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114195
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Proszę o uściślenie przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem 5 l. od nabycia - wskazanie, na wzór ulgi mieszkaniowej funkcjonującej w podatku od spadku i darowizn (art. 16) w jakich enumeratywnie przypadkach można z niej skorzystać (konieczność minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, uściślenie przypadków wykluczających skorzystanie z niej np. wynajem nieruchomości, dopuszczalna ilość nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi).

Obecne przepisy z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 są zbyt kazuistyczne i rodzą wielość niespójnych interpretacji.
Cele, na które można wydatkować przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej są sprecyzowane w ustawie PIT (art. 21 ust. 25). Są to cele, które realizują szeroko rozumiane zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zgłoszone propozycje uściślenia przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej skutkowałyby znacznym ograniczeniem tej ulgi. Wdrożenie tych propozycji, np. określenie dopuszczalnej ilości nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi czy wprowadzenie warunku minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, spowodowałoby, że część podatników nie mogłaby skorzystać z tej ulgi.

Obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wprowadzenia postulowanych zmian.