Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Zwiększenie limitu obrotów do obowiązku prowadzenia pełnej rachunkow.

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114173
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Podniesienie limitu obrotów z 2 000 000 euro do np 3 000 000 euro co pozwoli małym firmom zaoszczędzić na obsłudze księgowej i znacznie upraszcza i ułatwi, działanie, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dot. zmiany ustawy o rachunkowości.
Osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, czy spółki partnerskie – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe. Na podstawie sprawozdania finansowego, które powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tych jednostek, m.in. kontrahenci, instytucje kredytowe oraz pozostali interesariusze podejmują decyzje gospodarcze. Zatem sporządzanie sprawozdań finansowych przez jednostki zdecydowanie wpływa na zachowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Należy wskazać, iż próg wartościowy przychodów netto, który zobowiązuje te jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w ślad za zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, ulegał sukcesywnemu podwyższaniu (początkowo wartość ta wynosiła 400 tys. ECU, następnie od 1999 r. – 800 tys. ECU, od 2002 - 800 tys. EUR, od sierpnia 2008 r. – 1 200 tys. EUR). Obecny próg 2 000 000 euro wszedł w życie 1.01.2017 r. A zatem jest on uzależniony od kursu euro; wraz ze wzrostem kursu wzrasta także przedmiotowy próg przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe obecnie nie są prowadzone prace dotyczące podwyższenia progu wartościowego przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości.