Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

6

0

Składanie oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114130
Data zgłoszenia: 16.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Kierujemy uprzejmą prośbę o pochylenie się nad problemem, jaki stwarza regulacja art. 11 ust. 3 ustawy o CIT. Dotyczy ona oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które powinno być podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu UoR – jest nim przykładowo zarząd w spółce z o.o. W przypadku zarządu wieloosobowego obowiązek ten spoczywa na wszystkich osobach uprawnionych do reprezentacji. Zwracamy uwagę na dwa problemy w tym zakresie:
1. W przypadku większej liczby członków zarządu w spółce wymagany jest podpis każdego z nich, co wpływa na nieproporcjonalność tego obowiązku do osiągnięcia celu oraz w istotny sposób wydłuża proces składania oświadczenia,
2. W przypadku, gdy żaden członek zarządu nie posiada numeru PESEL (wszyscy członkowie są obcokrajowcami), utrudnione jest założenie przez nich konta na platformie EPUAP i w konsekwencji - wysłanie podpisanego oświadczenia.

Proponujemy zatem zmianę podanej regulacji poprzez:
1. ograniczenie kręgu osób zobowiązanych do podpisania oświadczenia do osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
2. wprowadzenie dodatkowej regulacji, na podstawie której jasna stanie się możliwość założenia konta spółki w systemie EPUAP oraz wysłanie podpisanego oświadczenia przez pracownika spółki, a w przypadku, gdy spółka nie zatrudnia osoby posiadającej numer PESEL, również przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa do dokonania tych czynności technicznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – UD 126, https://legislacja.gov.pl/projekt/12338256 – przewiduje wprowadzenie zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami, celem procedowanej zmiany przepisu art. 31z3 jest wprowadzenie ułatwień w podpisywaniu oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jest podpisywane przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przy czym nie jest możliwe złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Proponowana zmiana ma charakter upraszczający i ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez:
• odrębne uregulowanie dot. osoby fizycznej (która może być zobowiązana do złożenia takiego oświadczenia, mimo braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych);
• uregulowanie dot. przedsiębiorcy zagranicznego, posiadającego oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (aktualnie w tym zakresie mamy do czynienia z wątpliwościami interpretacyjnymi);
• wskazanie, że w pozostałych przypadkach jest to osoba upoważniona do reprezentacji.

Nie będzie przy tym dopuszczalne podpisywanie oświadczenia przez pełnomocnika.

Zmiany będą obowiązywać ze skutkiem od początku epidemii COVID-19 (zarówno w sytuacji, gdy oświadczenie jest składane w tym okresie, jak i gdy obejmuje ten okres).

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego trwają też prace nad połączeniem informacji o cenach transferowych (TPR) z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ww. połączenie przewidywać będzie analogiczne zasady podpisywania tej informacji. Planuje się, że zmiany w tym zakresie wejdą w życie w 2021 r.