Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

6

2

Rejestracja VAT poprzez CEIDG

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114099
Data zgłoszenia: 14.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dodanie na formularzach VAT-R papierowych/ elektronicznych CZYTELNEJ informacji o konieczności dostarczenia tytułów prawnych do lokali oraz o czynnościach sprawdzających podejmowanych przez US.
Czytelna informacja, że złożenie VAT-R przez CEIDG czy elektroniczne to NIE KONIEC i podatnik ma inne obowiązki z tym związane.
Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R podatnika podlega weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego (NUS), w szczególności polegającej na sprawdzeniu, czy zostało złożone do organu właściwego, poprawności i zgodności danych ewidencyjnych ujętych w tym zgłoszeniu z danymi zawartymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym, właściwej reprezentacji podatnika przez osobę lub osoby, które podpisały to zgłoszenie oraz prawidłowości umocowania pełnomocnika podatnika, w przypadku podpisania zgłoszenia przez pełnomocnika.
W uzasadnionych przypadkach NUS dokonuje sprawdzenia siedziby lub miejsc prowadzenia działalności.

Szczególnej weryfikacji podlegają przypadki, gdy adres siedziby jest fałszywy lub fikcyjny, ubiegający się o rejestrację nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości wskazanych jako siedziba firmy lub jest to tzw. wirtualny adres, a jako jedyne miejsce prowadzenia działalności wskazany jest ten adres lub obszar całego kraju. W przypadku wątpliwości co do danych wynikających ze zgłoszenia rejestracyjnego NUS podejmuje próby wyjaśnienia tych wątpliwości w sposób pragmatyczny i adekwatny do okoliczności. Przykładowo sama oczywista pomyłka w numerze lokalu podanego jako adres siedziby nie jest uznawana za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, skutkujących brakiem rejestracji podatnika.

Należy zauważyć, iż kwestie proceduralne w urzędach skarbowych, przy rejestracji do VAT opierają się na regulacjach ustawy o VAT, zgodnie z którymi organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w każdym przypadku, celem m.in. ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami - weryfikacja zgodności danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R ze stanem rzeczywistym.

Mając na uwadze powyższe, dodanie na druku VAT-R pouczenia o konieczności złożenia w każdym przypadku tytułów prawnych do lokali wymagałoby zmiany przepisów, co w ocenie Ministerstwa Finansów nie znajduje uzasadnienia.