Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

1

3

Odliczenie PIT 11 z banku

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113979
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dlaczego tylko umorzone odsetki od kredytów hipotecznych i dla tzw. frankowiczów? To jest dyskryminacja w moich oczach. Czy moje pieniądze są inne, wzięłam kredyt konsumencki, miałam problemy finansowe, bank umorzył mi odsetki karne i co? Teraz za karę mam zapłacić podatek?
Samo wzięcie kredytu jest neutralne podatkowo. Jednakże umorzenie części lub całości zobowiązania, w tym odsetek, stanowi dla dłużnika przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Umorzenie przez bank odsetek karnych stanowi dla dłużnika świadczenie nieodpłatne, ponieważ na skutek jego otrzymania został on zwolniony z naliczonego wcześniej zobowiązania i tym samym nie doszło do uszczuplenia jego majątku.

Aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do zwolnienia od podatku PIT dochodów z tytułu umorzenia odsetek od kredytów/pożyczek bankowych. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Ten szczególny przepis został zastosowany jedynie wobec umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty podlegające państwowemu nadzorowi na rynkiem finansowym. Wbrew obiegowej opinii rozporządzenie obejmuje umorzone wierzytelności nie tylko z tytułu kredytów walutowych, w tym „frankowych”, ale również kredytów złotówkowych.