Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

3

3

Umorzenie od kredytu

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113875
Data zgłoszenia: 06.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dlaczego muszę zapłacić podatek od umorzonych odsetek karnych? Spłaciłam odsetki karne do Banku, następnie Bank je umorzył i o tę kwotę umniejszył kredyt i podpisał ugodę na spłatę pozostałej części kredytu do spłaty. Ja się pytam gdzie tu jest przychód? Dlaczego jedni Naczelnicy Urzędów Skarbowych umarzają podarek a inni nie. Podatek od tego rzekomego przychodu powinien być absolutnie zniesiony. Dlaczego mam zapłacić podatek, to nie jest żaden przychód.
Samo wzięcie kredytu jest neutralne podatkowo. Jednakże umorzenie części lub całości zobowiązania, w tym odsetek, stanowi dla dłużnika przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Umorzenie przez bank odsetek karnych stanowi dla dłużnika świadczenie nieodpłatne, ponieważ na skutek jego otrzymania został on zwolniony z naliczonego wcześniej zobowiązania i tym samym nie doszło do uszczuplenia jego majątku.

Aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do zwolnienia od podatku PIT dochodów z tytułu umorzenia odsetek od kredytów/pożyczek bankowych.

Jedynym wyjątkiem są umorzone wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty podlegające państwowemu nadzorowi na rynkiem finansowym. Umorzone wierzytelności z tytułu tych kredytów objęte są zaniechaniem poboru podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548).

Niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy może udzielić ulgi w postaci:
1) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Jednocześnie specjalna regulacja została przewidziana w art. 15za ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Polega ona na tym, że w decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie ustala się opłaty prolongacyjnej.
Komentarze:
 • 10.11.2021

  Czy musimy zapłacić podatek od umorzenia kredytu (ugoda zawarta w tym roku - kredyt CHF) jeżeli ok 15 lat temu skorzystaliśmy z umorzenia kredytu powodziowego?

  Ministerstwo Finansów:
  Z uwagi na ogólny charakter pytania (nieznany konkretny rok czy cel kredytu), nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi.

  Informujemy natomiast, że z dniem 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 592).

 • 24.02.2021

  A jaki procent trzeba zapłacić tych odsetek?

  Ministerstwo Finansów:
  W związku z umorzoną należnością, jeśli dotyczy zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, bank sporządza dla kredytobiorcy imienną informację PIT- 11, którą powinien wysłać do końca stycznia urzędowi skarbowemu i do końca lutego podatnikowi.
  Należy zaznaczyć, że bank nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy.
  Obowiązek obliczenia i wpłaty podatku spoczywa na podatniku, który dokonuje tego w zeznaniu rocznym na podstawie informacji otrzymanej od banku o wysokości przychodu.

  Przychody z tytułu umorzenia odsetek od kredytów lub pożyczek, jeśli dotyczą zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą zaliczane są do przychodów „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Przychody takie łączy się z pozostałymi przychodami i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy PIT.

>
1 - 2 z 2
>