Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
32

32

0

Podatek od zagranicznych dywidend rozliczany przez dom maklerski

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113842
Data zgłoszenia: 23.02.2020
Proponuję zmianę w prawie, która zobligowałaby wszystkie domy maklerskie działające na terenie Polski do uwzględniania przychodu (dochodu) z tytułu zagranicznych dywidend rozliczanych za pośrednictwem DM, w formularzu podatkowym PIT 8-C. Zniwelowałoby to ryzyko popełnienia przez podatnika błędu przy samodzielnym uzupełnianiu formularza PIT-38 (skutkującym korektą) bądź nieuwzględnienia zysku z takiej dywidendy w zeznaniu podatkowym, co wynika często z braku świadomości o takim obowiązku.
Obowiązujący system zakłada zróżnicowany sposób opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych, np. przychody z dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika, natomiast dochody ze zbycia akcji podatnik rozlicza samodzielnie w zeznaniu rocznym na podstawie m.in. informacji PIT-8C. Nałożenie na domy maklerskie obowiązku wykazywania w PIT-8C informacji o przychodzie z dywidend zagranicznych nie wydaje się uzasadnione. Przyjmując, że dywidendy zagraniczne byłyby wykazywane w PIT-8C, powstaje pytanie co z dywidendami spółek polskich, które są również rozliczane za pośrednictwem domów maklerskich. W przypadku dywidend zagranicznych trzeba mieć na uwadze, że najczęściej są one opodatkowane u źródła tzn. podatek jest pobierany w kraju siedziby spółki wypłacającej. W takim przypadku dom maklerski jest tylko pośrednikiem przekazującym środki uzyskane z tytułu dywidend po potrąceniu podatku. Co również mogłoby być powodem błędów popełnianych przy wystawianiu informacji PIT-8C.
W konsekwencji nie wydaje się, aby propozycja ułatwiła rozliczenie przychodów z dywidend zagranicznych.