Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Zsumowany podatek od zysków kapitałowych

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113841
Data zgłoszenia: 23.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Moją propozycją jest zsumowanie wszystkich dochodów z zysków kapitałowych (włączając w to zyski z funduszy inwestycyjnych, dywidendy ze spółek polskich i zagranicznych, jak również zbycia udziałów w spółkach) i uwzględnienie ich na jednym wspólnym formularzu PIT 8C wystawianym przez dany dom maklerski. Umożliwi to podatnikowi na większą kontrolę dokonywanych transakcji, zwiększy przejrzystość inwestowanego kapitału oraz spowoduje możliwość bardziej elastycznego korzystania z optymalizacji podatkowej w granicach prawa podatkowego. Dzięki temu narzędzi pobierany byłby jednorazowo podatek od całości wypracowanych zysków, zamiast fragmentarycznego pobierania w różnym terminie podatku z różnych źródeł. Zwiększy to przejrzystość systemu podatkowego oraz ułatwi pracę organom podatkowym poprzez lepszą kontrolę rynku kapitałowego.
Katalog przychodów z zysków kapitałowych został określony w art. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). Należy pamiętać, że przychodami takimi są nie tylko dywidendy i przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ale również m.in. odsetki od pożyczek, odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych. Obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku z tych źródeł leży po stronie banku. Również podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych oblicza i pobiera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zatem nie każdy przychód z zysków kapitałowych podlega samodzielnemu rozliczeniu przez podatnika i nie w każdym przypadku podatnik jest zobowiązany do składania zeznania PIT-38, a tym samym nie w każdym przypadku jest konieczność wystawiania PIT-8C.
Wprowadzenie proponowanego rozwiązania oznaczałoby więc konieczność nałożenia nowych obowiązków np. na podatników posiadających konta oszczędnościowe. Proponowane rozwiązanie nie miałoby zatem wpływu na uproszczenie systemu podatkowego. Można także założyć, że wzrosłyby opłaty za prowadzenie rachunków inwestycyjnych w różnych instytucjach finansowych z uwagi na konieczność sporządzania informacji o wysokości przychodu uzyskanego za pośrednictwem tych instytucji.