Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
23

20

3

Formularz VAT-R - informacja o kon. dostarczenia tyt. prawnego do US

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113741
Data zgłoszenia: 10.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wprowadzenie na wniosku VAT-R, który można złożyć poprzez CEiDG pouczenia o konieczności złożenia tytułów prawnych do lokali. Na wniosku nie ma takiego pouczenia, a US przeprowadzają czynności sprawdzające przed rejestracją. Ponieważ podatnik zazwyczaj nie wie nic poza tym co powie mu księgowy (lub nie powie), składa sobie VAT-R i czeka i myśli ze to koniec, po czym US przysyła mu wezwanie żeby dostarczył tytuł prawny do lokalu. Faktury wystawione po czym kontrahent mówi" nie jesteś zarejestrowany, nie ma cie na wykazie". Czy to taki problem umieścić CZYTELNĄ INFORMACJĘ o konieczności złożenie dodatkowych dokumentów do US?
Uprościcie życie i urzędnikom i podatnikom.
Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R podatnika podlega weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego (NUS), w szczególności polegającej na sprawdzeniu, czy zostało złożone do organu właściwego, poprawności i zgodności danych ewidencyjnych ujętych w tym zgłoszeniu z danymi zawartymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym, właściwej reprezentacji podatnika przez osobę lub osoby, które podpisały to zgłoszenie oraz prawidłowości umocowania pełnomocnika podatnika, w przypadku podpisania zgłoszenia przez pełnomocnika.
W uzasadnionych przypadkach NUS dokonuje sprawdzenia siedziby lub miejsc prowadzenia działalności.

Szczególnej weryfikacji podlegają przypadki, gdy adres siedziby jest fałszywy lub fikcyjny, ubiegający się o rejestrację nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości wskazanych jako siedziba firmy lub jest to tzw. wirtualny adres, a jako jedyne miejsce prowadzenia działalności wskazany jest ten adres lub obszar całego kraju. W przypadku wątpliwości co do danych wynikających ze zgłoszenia rejestracyjnego NUS podejmuje próby wyjaśnienia tych wątpliwości w sposób pragmatyczny i adekwatny do okoliczności. Przykładowo sama oczywista pomyłka w numerze lokalu podanego jako adres siedziby nie jest uznawana za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, skutkujących brakiem rejestracji podatnika.

Należy zauważyć, iż kwestie proceduralne w urzędach skarbowych, przy rejestracji do VAT opierają się na regulacjach ustawy o VAT, zgodnie z którymi organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w każdym przypadku, celem m.in. ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami - weryfikacja zgodności danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R ze stanem rzeczywistym.

Mając na uwadze powyższe, dodanie na druku VAT-R pouczenia o konieczności złożenia w każdym przypadku tytułów prawnych do lokali wymagałoby zmiany przepisów, co w ocenie Ministerstwa Finansów nie znajduje uzasadnienia.