Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

3

3

Nieodprowadzane cło i VAT z importu

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113717
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Zadbanie o ściąganie podatku VAT i cła od towarów (teoretycznie o niskiej wartości) zakupionych na serwisach typu aliexpress.com i wprowadzanych na teren RP.
Obecnie w MF trwają intensywne prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa implementuje:
1) dyrektywę Rady (UE) 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7);
2) dyrektywę Rady (UE) 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, str. 1).

Projekt ten zawiera środki, które będą miały wpływ na handel elektroniczny od 1 lipca 2021 r. Środki te mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

W MF prowadzone są również intensywne działania ukierunkowane na wdrożenie nowego modelu odpraw celnych w obrocie przesyłkami o małej wartości, wynikającego zarówno z unijnego pakietu VAT e-commerce, jak również Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi.