Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

4

0

Koszty pośrednie w CIT

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113712
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Zrównanie sposobu rozliczania kosztów pośrednich w ustawie o rachunkowości i w CIT. Chodzi o uproszczenia rozliczania kosztów pośrednich dotyczących dwóch okresów ( media, ubezpieczenia, prenumerat itp]. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednorazowe ich rozliczenie w dacie poniesienia kosztów, jeżeli są to koszty nieistotne , brakuje takiego rozwiązania w CIT.
Odpowiedź MF:
Co do zasady, koszty pośrednie rozliczane są z chwilą poniesienia, rozumianą jako dzień, na który ujęto koszt na podstawie faktury lub innego dowodu w księgach rachunkowych. W przypadku jednak kosztów pośrednich, które dotyczą okresu dłuższego niż rok, zgodnie z ustawą o CIT należy rozliczyć je proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Chodzi o to, żeby koszty te w odpowiedni sposób przypisać do poszczególnych lat podatkowych, których w istocie one dotyczą. Przypisanie tych kosztów w całości do roku podatkowego w którym wystawiono fakturę, pomimo, że w części dotyczą one również następnego roku podatkowego, wpłynęłoby na rzetelność podstawy opodatkowania za rok podatkowy. W roku podatkowym, w którym wystawiono fakturę, podatek dochodowy byłby zaniżony, poprzez uwzględnienie w kosztach części kosztów dotyczących innego roku podatkowego, a w następnym roku podatek byłby zawyżony, gdyż w kosztach nie zostałaby uwzględniona część kosztów dotyczących tego roku podatkowego.

Zwracamy uwagę, że od 2021 r. wprowadzony zostanie tzw. estoński CIT, w ramach którego przedstawione zróżnicowanie nie występuje. Polecamy śledzenie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w szczególności serwisu: Rządowy Proces Legislacyjny.
Komentarze:
  • 08.12.2022

    Pomysł z uproszczeniem jak najbardziej dobry. Natomiast odpowiedzi MF koliduje z przyjętą w ostatnim czasie linią interpretacji odnośnie momentu zaliczania kosztów pośrednich do kosztów podatkowych. I nie ma tutaj spójności z odpowiedzią MF. W interpretacjach w ostatnim czasie odmawia się podatnikom możliwości rozliczania kosztów pośrednich wg ustawy o rachunkowości, tj. żeby rozliczać te koszt w czasie. Części zamienne do maszyn, które przyjmuje się do magazynu do wykorzystania np. przy nagłej awarii, należy zaliczać do kosztów podatkowych w momencie poniesienia. Ta część może być wykorzystana za rok, albo sprzedana ponieważ sprzedana zostanie maszyna. Więc jak to się ma do rzetelności podstawy opodatkowania. Do kosztów zastanie zaliczone coś co jeszcze "nie pracuje" i nie wpływa na wypracowanie przychodu. Podatnik powinien mieć wybór, tak jak przy różnicach kursowych, czy rozlicza koszty pośrednie wg przepisów podatkowych czy bilansowych.

    Ministerstwo Finansów:
    Na gruncie ustaw podatkowych nie różnicuje się kosztów według kryterium ich istotności. Z tego względu, nie funkcjonuje pojęcie kosztów „nieistotnych”.
    Nie są prowadzone obecnie prace koncepcyjne ani legislacyjne zmierzające w kierunku wprowadzenia postulowanych zmian w przedstawionym zakresie. W kontekście interpretacji indywidualnych zwrócić należy uwagę, iż odnoszą się one do konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanowisko organów podatkowych odnosi się do konkretnych okoliczności.

>
1 - 1 z 1
>