Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

6

1

Definicja dużego podatnika

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113703
Data zgłoszenia: 07.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Istnieją definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, lecz nie istnieje jasna definicja dużego przedsiębiorcy poza stwierdzeniem " ze jest to pomiot niebędący średnim przedsiębiorcą". Rodzi to liczne wątpliwości zwłaszcza w przypadku gdy nie jest spełniony pierwszy warunek (gdy podatnik zatrudnia mniej niż 250), ponieważ wtedy może być zarówno średnim jak i dużym, szczególnie biorąc pod uwagę bark wyjaśnień czy drugi warunek powinien być spełniony łącznie. Brak też informacji czy należy brać pod uwagę spółkę macierzystą.
Na gruncie podatku od towarów i usług postulat zdefiniowania dużego podatnika nie jest zasadny, gdyż nie dotyczy tego podatku.
Postulat zdefiniowania dużego przedsiębiorcy odwołuje się do definicji mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292, z późn. zm.), które to definicje oparte są na warunkach: liczby zatrudnionych średniorocznie pracowników oraz osiągniętego rocznego obrót netto.

Powyższymi definicjami oraz kryteriami nie posługuje się natomiast ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) dalej: ,,ustawa o VAT”.
W regulacjach w zakresie podatku od towarów i usług funkcjonuje bowiem podatnik zdefiniowany dla potrzeb tego podatku zasadniczo w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a także – mały podatnik, którego definicja zawarta jest w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Przedsiębiorca, który spełnia kryteria wskazane w przepisach ustawy o VAT jest podatnikiem podatku VAT.

Generalnie, podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).
Natomiast przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (zob. art. 2 pkt 25 ustawy o VAT).