Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

2

3

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113677
Data zgłoszenia: 06.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej brakuje informacji na temat urządzenia jakim jest klimatyzator z funkcją ogrzewania. Klimatyzator taki jest co do zasady działania taki sam jak pompa ciepła (punkt 11 katalogu) oraz jest urządzeniem elektrycznym (punkt 10 katalogu), która występuje w przedmiotowym katalogu. Klimatyzator z funkcją ogrzewania spełnia warunek: "ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych".
Czy można uzupełnić katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej o pozycje uwzględniającą urządzenie jakim jest klimatyzator z funkcją grzania?
Odpowiedź MF:
Zasady zastosowania ulgi termomodernizacyjnej m.in. informacje, jak się ustala wysokość wydatków i kiedy
odlicza się ulgę wraz z przykładami zostały zawarte w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r., dotyczących nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Objaśnienia te są zamieszczone na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych

W sprawie postanowień rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489), dotyczącego ulgi termomodernizacyjnej, aktualnie właściwe jest Ministerstwo Rozwoju.
Komentarze:
 • 08.03.2022

  są interpretacje z roku 2021 że można klimę z funkcja grzania odliczyć

  Ministerstwo Finansów:
  Katalog materiałów budowlanych i urządzeń oraz usług, których zakup i montaż uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h ustawy PIT) reguluje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  Mając na uwadze zapisy ustawy PIT regulujące ulgę termomodernizacyjną oraz treść ww. rozporządzenia odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ww. ulgi podlegają jedynie wydatki na klimatyzator z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła, ale warunkowo, tj. wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie urządzenie to przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, co można potwierdzić na podstawie ekspertyzy sporządzonej w formie audytu energetycznego budynku przez wykwalifikowanego audytora energetycznego.
  Oznacza to jednocześnie, że za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie można uznać wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania bez pompy ciepła. Tym samym taki wydatek nie może zostać odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
  Stanowisko zaprezentowane powyżej zostało przekazane do organów KAS. Z kolei w odniesieniu do kwestii rozszerzenia katalogu materiałów budowlanych i urządzeń oraz usług, których zakup i montaż uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, o wnioskowane urządzenie, tj. klimatyzator z funkcją ogrzewania, ale niebędący pompą ciepła, bądź jej częścią, uprzejmie wyjaśniamy, że za ten obszar działania odpowiedzialny jest Minister Rozwoju i Technologii. Tym samym to ten organ jest władny do zmiany ww. rozporządzenia.

 • 23.04.2021

  Link który wskazujecie jako odpowiedź na pytanie nie zawiera nawet sugestii czy odliczyć ten klimatyzator czy nie.

  Ministerstwo Finansów:
  Resort rozwoju właściwy w sprawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. uznał, iż klimatyzator z funkcją grzania nie należy do kategorii „materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego”.

  Do systemów ogrzewania należą bowiem instalacje do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia, w które, zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) powinien być wyposażony każdy budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (z wyłączeniem budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim). Klimatyzator nie jest jednak urządzeniem służącym do ogrzewania pomieszczeń, lecz do ich chłodzenia. Ponadto, zgodnie z § 51 ww. rozporządzenia, budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia. Stąd wydatki na dostarczenie i montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r.
  Resort rozwoju nie planuje obecnie rozszerzenia wykazu z tego rozporządzenia o klimatyzator z funkcją grzania.

>
1 - 2 z 2
>