Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
12

10

2

Warunkowe zawieszenie obowiązku przygotowania local file.

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113662
Data zgłoszenia: 05.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Propozycja zakłada warunkowe zwolnienie z przygotowywania lokalnej dokumentacji TP, o ile podatnik lub członek zarządu podatnika przez poprzednie 3 lata podatkowe nie poniósł konsekwencji karnych na gruncie Kodeksu Karno-Skarbowego. Warunkowe zawieszenie odwieszałoby się w przypadku wytypowania do kontroli w zakresie TP. Wtedy podatnik miałby 14 dni na przygotowanie wszystkich dokumentacji podatkowych local file. Projekt zakłada pozostawienie obowiązku przygotowania analiz danych porównawczych, Master File i pozostałych obowiązków TP tak jak jest to zgodne z przepisami na rok 2020. Propozycja zakłada, że składając oświadczenie TP, zarząd pod rygorem odpowiedzialności mógłby skorzystać z klauzuli braku konsekwencji karno -skarbowych przez podatnika i członków zarządu i możliwości z warunkowego zawieszenia obowiązku przygotowania local file.

Uzasadnienie:
Przedsiębiorcy spędzają zbyt dużo czasu nad przygotowaniem local file, któy w wielu przypadkach są potem bezużyteczne, ponieważ nigdy nie przyjdzie kontrola podatkowa. Dlatego też, żeby odciążyć przedsiębiorców należy dać możliwość warunkowego zawieszenia obowiązku przygotowania local file, pod warunkiem 3 poprzednich lat podatkowych bez konsekwencji karno-skarbowych. Podatnik, który miałby świadomość ryzyka braku dochowania rynkowości warunków transakcji spodziewający się kontroli zapewne miałby już przygotowaną dokumentacje local file. Natomiast ten rozliczający się rynkowo nie musiałby tracić czasu na pisanie " na zapas".
Odpowiedź MF:
Celem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie jest jedynie przedstawienie jej w trakcie ewentualnej kontroli. Zgodnie z brzemieniem znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych (tj. art. 11k ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23w ust. 1 ustawy o PIT), podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania dokumentacji lokalnej w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Należy zwrócić uwagę, że informacje o transakcjach kontrolowanych, tj. przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zawarte w dokumentacji lokalnej, są następnie podstawą do sporządzenia informacji o cenach transferowych (dalej: „informacja TPR”), którą zobowiązane podmioty corocznie (począwszy od transakcji za rok 2019) przekazują do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, obowiązek w zakresie sporządzania informacji TPR zostałby utrzymany w mocy. Pomimo zawieszenia obowiązku w zakresie sporządzania dokumentacji lokalnej, podatnik byłby nadal zobowiązany do przygotowania tych samych informacji i danych o transakcjach kontrolowanych na potrzeby sporządzenia informacji TPR.

Ponadto należy zauważyć, że począwszy od 2019 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie obowiązków sporządzania dokumentacji cen transferowych, mające wpływ na znaczne ograniczenie tych obowiązków wobec części podatników w Polsce, w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiany te obejmowały przede wszystkim znaczne podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz wprowadzenie zwolnienia z dokumentacji transakcji kontrolowanych, zawieranych między podmiotami krajowymi (pod określonymi warunkami).

W ramach okresowej oceny regulacji dogłębnie przeanalizujemy zgłoszoną propozycję.