Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113591
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dzień dobry
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE - problem rozliczania sprzedaży i zakupów towarów w kontaktach z Wielką Brytanią. Potrzebne są natychmiastowe wyjaśnienia i stanowisko ministra finansów jak rozliczać dostawy towarów z Wielką Brytanią w kontekście VAT - od dnia wystąpienia nie będzie to już Ani WNT ani WDT - natomiast na dzień dzisiejszy nie ma również procedury odprawy celnej dla towarów wysyłanych i odbieranych z terytorium Wielkiej Brytanii - Powstała luka prawna i olbrzymi kłopot dla Podatników.
31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Zgodnie z art. 126 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej: „umową wyjścia”, 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2020 r. W świetle umowy wyjścia, w okresie przejściowym do Wielkiej Brytanii ma zastosowanie prawo Unii Europejskiej, w tym również przepisy dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1), zwanej dalej „dyrektywą VAT”.

Na gruncie polskich przepisów warunki obowiązywania okresu przejściowego zostały uregulowane w ustawie z 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. 2019 poz. 1519).

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy „Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 126 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 144 I z 25.04.2019, str. 1), rozumie się przez to również Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.” Oznacza to, że w okresie przejściowym Wielka Brytania jest traktowana jako państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt podatku VAT, okres przejściowy oznacza brak zasadniczych zmian w opodatkowaniu i dokumentowaniu transakcji z kontrahentami brytyjskimi.

Szczegółowe regulacje przejściowe w zakresie VAT zawiera art. 51 umowy wyjścia. Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu, dyrektywa VAT będzie miała zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Wielkiej Brytanii na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego (czyli przed 31 grudnia 2020 r.) i zakończyły się po jego upływie (czyli po 31 grudnia 2020 r.). Ponadto z kolejnego ustępu wynika, że regulacje unijne w zakresie podatku VAT będą obowiązywały przez 5 lat od zakończenia okresu przejściowego w odniesieniu do praw i obowiązków podatników w zakresie transakcji transgranicznych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dokonanych przed zakończeniem okresu przejściowego, lub rozpoczętych w okresie przejściowym a zakończonych po jego upływie.

Po okresie przejściowym przepisy UE dotyczące dostaw i przemieszczeń towarów między państwami członkowskimi nie będą już miały zastosowania w stosunkach między państwami członkowskimi a Wielką Brytanią (brak wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów). W przypadku podatku VAT oznacza to, że dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju na terytorium Wielkiej Brytanii będą stanowiły eksport towarów, natomiast nabycia dokonane na terytorium kraju z terytorium Wielkiej Brytanii będą stanowiły import towarów.

Informacje dotyczące zmian zasad opodatkowania podatkiem VAT między Polską a Wielką Brytanią w związku z brexitem dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce: Co robimy → Współpraca międzynarodowa → Unia Europejska → Brexit.
Ponadto 16 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała notę NOTICE TO STAKEHOLDERS WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF VALUE ADDED TAX (VAT) FOR GOODS, link: https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_en, dotyczącą rozliczania VAT w związku z dostawami transgranicznymi w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.