Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
10

9

1

Oświata i pomoc społeczna w JST poza VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113573
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję wpisanie do ustawy o VAT, że jednostki samorządu terytorialnego traktują działania z zakresu edukacji takie jak wyżywienie dzieci i nauczycieli czy wystawianie duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, oraz działania związane z pomocą społeczną takie jak wyżywienie pensjonariuszy czy opieka jako działania statutowe nie wchodzące w zakres ustawy o VAT. Na chwilę obecną JST muszą wykazywać wpływy z powyższych tytułów jako zwolnione z VAT chociaż są to zadania własne gminy. Zwolnienie z VAT nie daje budżetowi państwa żadnych dochodów natomiast rodzi ogromną papierologię w JST i konieczność wielokrotnego składania korekt deklaracji VAT za te same miesiące. Stanowisko potwierdzające zdanie, że działania z zakresu oświaty i pomocy społecznej nie wchodzą w zakres ustawy o podatku od towarów i usług, lecz korzystają z wyłączenia na mocy art. 15 ust. 6 tejże ustawy znajduje odzwierciedlenie w jednolitej linii orzeczniczej polskich sądów. Jednoznaczne wyłączenie JST z obowiązków wykazywania tej sprzedaży zwolnionej w rejestrach i deklaracjach VAT nie wpłynie na konkurencyjność rynku oraz na wpływy budżetowe a odciąży JST.
Odpowiedź MF:
10 czerwca 2020 r. została wydana interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami. Interpretacja ta rozstrzyga kwestię traktowania na gruncie przepisów VAT niektórych czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ww. obszarach, wskazując kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie każdego indywidualnego przypadku oraz przykłady konkretnych czynności uznanych za nieopodatkowane VAT (np. zapewnianie wyżywienia dla wychowanków placówek, wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw ukończenia roku szkolnego, usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających pomocy innych osób, zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej).