Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Fakturowanie – obowiązek wystawiania czy zwolnienie?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113520
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zgodnie z art.106b.2. ustawy o podatku VAT - Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podst art. 82 ust. 3 – jeżeli takiej faktury nie zażąda nabywca.
Natomiast zgodnie z art.220.2. Dyrektywy 2006/112 – „W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla art. 221 ust. 2 nie wymaga się wystawienia faktury w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych na mocy art. 135 ust. 1 lit. a)-g).
Zdaniem autora ustawa o podatku VAT wbrew Dyrektywie zwalnia z obowiązku fakturowania między innymi zwolnione od podatku VAT: dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, oraz dostawy terenów niezabudowanych i niepodlegających zabudowie.
W konsekwencji tego sprzedaż nie podlegająca fakturowaniu może być dokumentowana rachunkiem zwykłym nie wykazywanym w JPK.
Należałoby dostosować w tym zakresie przepisy ustawy do zasad wynikających z Dyrektywy.


Zgodnie z art. 221 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą zwolnić podatników z obowiązku przewidzianego w art. 220 ust. 1 lub art. 220a dotyczącego wystawienia faktury za dostawy towarów lub świadczenie usług, które wykonali oni na ich terytorium i które są zwolnione, z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie lub bez tego prawa, m.in. zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. h)-l). Mając na względzie ten przepis, krajowa ustawa o podatku VAT, z pewnymi wyjątkami, zwalnia z obowiązku fakturowania zwolnione od podatku VAT: dostawę budynków, budowli lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT) oraz dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Zatem krajowe przepisy ustawy o VAT są zgodne z przepisami Dyrektywy i nie zachodzi konieczność ich dostosowania w postulowanym zakresie.