Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Fakturowanie – obowiązek wystawiania czy zwolnienie?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113520
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Zgodnie z art.106b.2. ustawy o podatku VAT - Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podst art. 82 ust. 3 – jeżeli takiej faktury nie zażąda nabywca.
Natomiast zgodnie z art.220.2. Dyrektywy 2006/112 – „W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla art. 221 ust. 2 nie wymaga się wystawienia faktury w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych na mocy art. 135 ust. 1 lit. a)-g).
Zdaniem autora ustawa o podatku VAT wbrew Dyrektywie zwalnia z obowiązku fakturowania między innymi zwolnione od podatku VAT: dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, oraz dostawy terenów niezabudowanych i niepodlegających zabudowie.
W konsekwencji tego sprzedaż nie podlegająca fakturowaniu może być dokumentowana rachunkiem zwykłym nie wykazywanym w JPK.
Należałoby dostosować w tym zakresie przepisy ustawy do zasad wynikających z Dyrektywy.