Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

Obniżka VAT - podatek VAT z faktury czy VAT należny?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113519
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Kwoty VAT wykazywane w fakturach są zawyżone, np. z powody zawyżenia stawki VAT. Kwota zawyżonego podatku nie jest VAT należnym i nie stanowi podstawy do obniżki u nabywcy faktury takich zawyżonych kwot podatku, co wprowadza w błąd nabywców i naraża ich na konsekwencje podatkowe.
Zgodnie z przepisami art. 86.2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
Natomiast zgodnie z Artykuł 167. Dyrektywy 2006/112 – „Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.” A zgodnie z Artykułem 1.2. tej Dyrektywy – „VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów.”
Zgodnie z orzecznictwem NSA, przykładowo w wyroku NSA z dnia 03.11.2016 r. I FSK 669/15
Sąd orzekł: „Zaskarżona decyzja jest wadliwa, a wada ta może mieć wpływ na wynik sprawy.
Wyeliminowanie kwot podatku nienależnego (art. 108 ust. 2) z deklaracji prowadzi do nieobjęcia tych kwot systemem odliczenia podatku naliczonego.
Należałoby zmienić art. 86 ust. 2 wskazując, że kwotę podatku naliczonego stanowi podatek należny z faktury zakupu i określić pojęcie VAT należny.


Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego, należy stosować odpowiednio regulację z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl zaś tego ostatniego przepisu w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

W sytuacji wystawienia faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do dokonania korekty takiej faktury zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.
Jeśli podatnik nie skorzysta z prawa skorygowania wystawionej faktury na podstawie wskazanych wyżej przepisów, organ podatkowy, w wyniku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 2 ustawy o VAT, może generalnie zakwestionować możliwość rozliczenia części podatku wykazanego w ww. fakturze zakwestionowanego na podstawie ww. art. 108 ust. 2 w deklaracji i określić obowiązek zapłaty tego podatku na podstawie art. 103 ustawy o VAT.
W przypadku gdy podatnik (nabywca towarów lub usług będący czynnym podatnikiem VAT) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonał zakupu towarów/usług, ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania całości lub części zapłaty (art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).
Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy towarów lub usług udokumentowanych fakturą, w stosunku do której zaistniała podstawa do opodatkowania w trybie art. 108 ust. 2 ustawy o VAT, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na szczególną rolę faktury we wspólnym systemie VAT. Wynika ona z faktu, że dla podatnika otrzymującego fakturę staje się ona zwykle podstawą do obniżenia podatku należnego.
Natomiast jeżeli pierwotnie dokonane odliczenie nie odpowiada prawnie należnemu podatkowi, należy je skorygować, nawet jeśli jest ono zgodne z kwotą podatku wymienionego na fakturze lub w innym dokumencie służącym jako faktura. Przyjęte na gruncie VAT rozwiązanie nie narusza przy tym zasady neutralności. Należy bowiem wskazać, że do państw członkowskich należy określenie takich mechanizmów, które umożliwiałyby wystawcy korektę błędnie zafakturowanego podatku, a tym samym realizację w omawianym aspekcie zasady neutralności (w ustawie o VAT możliwość taka istnieje na podstawie art. 106j oraz art. 29a ust. 13 i 14).

Z powyższymi regulacjami skorelowano w ustawie o VAT po stronie podatku naliczonego u nabywcy przepis art. 86 ust. 19a, zgodnie z którym w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Mając na uwadze powyższe postulat nie jest zasadny.