Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Obniżka VAT - podatek VAT z faktury czy VAT należny?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113519
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Kwoty VAT wykazywane w fakturach są zawyżone, np. z powody zawyżenia stawki VAT. Kwota zawyżonego podatku nie jest VAT należnym i nie stanowi podstawy do obniżki u nabywcy faktury takich zawyżonych kwot podatku, co wprowadza w błąd nabywców i naraża ich na konsekwencje podatkowe.
Zgodnie z przepisami art. 86.2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
Natomiast zgodnie z Artykuł 167. Dyrektywy 2006/112 – „Prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.” A zgodnie z Artykułem 1.2. tej Dyrektywy – „VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów.”
Zgodnie z orzecznictwem NSA, przykładowo w wyroku NSA z dnia 03.11.2016 r. I FSK 669/15
Sąd orzekł: „Zaskarżona decyzja jest wadliwa, a wada ta może mieć wpływ na wynik sprawy.
Wyeliminowanie kwot podatku nienależnego (art. 108 ust. 2) z deklaracji prowadzi do nieobjęcia tych kwot systemem odliczenia podatku naliczonego.
Należałoby zmienić art. 86 ust. 2 wskazując, że kwotę podatku naliczonego stanowi podatek należny z faktury zakupu i określić pojęcie VAT należny.