Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

8

1

Obniżka podatku VAT - terminy ustawowe czy interpretacyjne

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113515
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wadliwa do wielu lat regulacja ustawowa – przy stosowaniu literalnego brzmienia art. 86 pozbawia prawa od obniżki VAT z faktur, otrzymanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem bez winy nabywcy i jest wyjaśniana w Interpretacjach indywidualnych. W świetle obowiązujących obecnie regulacji art. 86 ust.10 – 11 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy – nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę lub dokument celny. Obniżka VAT może być dokonana także w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Przykładowa: aktualna interpretacja indywidualna z 2.04.2015 r. Sygnatura IBPP2/4512-23/14/KO Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: „Jeżeli faktura zostanie doręczona później niż w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usługi, to wówczas Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tej faktury w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury (…).


W myśl generalnej zasady określonej w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w miesiącu, w którym dochodzi do spełnienia łącznie następujących warunków:
- powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
- podatnik jest w posiadaniu faktury zakupu dokumentującej daną transakcję.

W przypadku gdy podatnik nie odliczy VAT w miesiącu otrzymania faktury, działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 11 ustawy o VAT to może dokonać tego odliczenia w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

W sytuacji gdy podatnik, nie odliczył podatku VAT naliczonego zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia. Może to zrobić nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Wprowadzone w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT rozwiązanie dotyczące możliwości odliczenia VAT na bieżąco przez 2 okresy rozliczeniowe w zbiegu z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia, a wskazuje jedynie na sposób rozliczenia – po upływie 2 okresów rozliczeniowych licząc od okresu, w którym u podatnika powstało prawo do odliczenia, podatnik może odliczyć VAT – w ciągu 5 lat od początku roku, w którym powstało to prawo – poprzez złożenie korekty deklaracji za okres, w którym powstało to prawo do odliczenia.
Jednocześnie należy wskazać, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem projektu SLIM VAT zawierającym pakiet uproszczeń dla podatnika. Wśród wielu proponowanych rozwiązań jest m.in. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego do czterech miesięcy (czyli prawo do odliczenia o jeden miesiąc dłużej przy rozliczeniach miesięcznych). Zatem podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, a w związku z tym istnieje możliwość przesyłania uwag oraz opinii do całego projektu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych