Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Faktura uproszczona czy skomplikowana?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113512
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Zgodnie z art. 106e ust.5. pkt 3 faktura może nie zawierać:
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
Lepszym, prostym rozwiązaniem byłoby wskazanie co faktura uproszczona powinna zawierać, jak zawarto w Dyrektywie 2006/112 to jest:
Artykuł 226b Dyrektywy
„Jeżeli chodzi o faktury uproszczone wystawione zgodnie z art. 220a i art. 221 ust. 1 i 2, państwa członkowskie nakładają obowiązek umieszczenia na nich co najmniej następujących danych:
a) daty wystawienia faktury;
b) danych identyfikacyjnych podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi;
c) danych określających rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług;
d) należnego VAT lub danych potrzebnych do jego obliczenia;
e) w przypadku gdy wystawiona faktura jest dokumentem lub notą uznaną za fakturę na mocy art. 219 (korekta), wyraźnego i jednoznacznego odniesienia do tej faktury pierwotnej oraz konkretnych danych, które ulegają zmianie.