Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

7

2

Brak definicji "obrót" - dla art. 86.2c oraz art. 90 ust. 3 - 9a;

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113340
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Ustawodawca nakazuje liczenie "struktury obrotu" nie podając definicji „obrót”
Zgodnie z przepisami art. 86. 2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:
3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
Natomiast zgodnie art. 90.3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
Propozycja zmiany : wprowadzenie definicji „obrót” lub zastąpienie w art. 86 i art. 90 słowo „obrót” na słowo „sprzedaż” zdefiniowaną w art. 2 ustawy.


Odpowiedź MF:
Postulat jest niemożliwy do realizacji.
Odwoływanie się do definicji „sprzedaży” zawartej w ustawie o VAT nie jest uzasadnione.
Zakres definicji sprzedaży jest nieadekwatny w stosunku do użycia pojęcia obrotu w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT, sformułowanego w art. 90 tej ustawy.
W art. 90 ust. 3 ustawy o VAT użyte jest (od 2004 r.) sformułowanie ,,obrót” w celu obliczenia proporcji (dającej prawo do odliczenia), natomiast w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT wskazane zostały dane (w tym obrót), które podatnik może wykorzystać przy wyborze sposobu określenia proporcji najbardziej odpowiadającego specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.