Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

3

2

Ewidencja sprzedaży w kasach rejestrujących - bez zaliczek?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113334
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zgodnie z art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22) sprzedaż - to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zestawienie ww. przepisów wskazuje na to, że ustawodawca pominął obowiązek ewidencji w kasach otrzymanych zaliczek , przedpłat, zadatków, rat – otrzymanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy uzupełnić przepis art. 111.1. o wskazane zaliczki , przedpłaty, zadatki, raty.


W myśl art. 2 pkt 22 pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Natomiast art. 5 ust. 1 pkt 1 reguluje kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

Tym samym na kasie rejestruje się zarówno odpłatną dostawę towarów, jak również odpłatne świadczenie usług o czym świadczy art. 111 - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z kolei art. 111 ust. 1b określa, że w ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Generalnie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a), natomiast jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, o czym świadczy ust. 8 powyższego artykułu, a zobowiązuje do tego art. 29a - podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z otrzymanych zaliczek, przedpłat, zadatków, rat – otrzymanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie można zatem opierać się tylko na zestawieniu dwóch powołanych artykułów.