Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

6

2

Opodatkowanie otrzymanych zaliczek - bez wyłączeń wg art. 19a ust. 8

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113330
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Przepis art. 19.ust.8. w obecnym brzmieniu: "Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, (...) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4".
Zapis "z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4" wyłącza z opodatkowania bez żadnego uzasadnienia otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty na poczet:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
Należy w art. 19 a ust.8 wykreślić wyrażenie: " z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4" - co praktycznie spowoduje opodatkowanie otrzymanych zaliczek na ww. usługi.
Obecny zapis art. 19a ust. 8 jest w ocenie autora tego wpisu niezgodny za przepisami art. 64-66 Dyrektywy 2006/112.

Postulat nie jest zasadny.

Przepis art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, dotyczący obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej części lub całości zapłaty przed wykonaniem usługi, zawiera wyłączenie w stosunku do zaliczek, zadatków, rat, etc. uiszczonych w związku wykonywaniem czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje na warunkach określonych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy.

Zatem otrzymywane zaliczki nie powodują powstania obowiązku podatkowego w VAT m.in. w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług najmu, leasingu lub usług o podobnym charakterze, świadczenie usług telekomunikacyjnych, świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia. Dla wskazanych czynności przewidziany został szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, który zasadniczo powstaje w dacie wystawienia faktury (nie później niż z upływem terminu płatności).

Przyjęte wyłączenie stanowi znaczne uproszczenie dla podatników wykonujących czynności określone w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT – brak konieczności ustalania każdorazowo momentu otrzymania zapłaty dla wykonywanych czynności. Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności mogłoby to być w wielu przypadkach utrudnione.

Przepis pozostaje w zgodzie z dyrektywą 2006/112/WE, w szczególności art. 65 i 66 dyrektywy 2006/112/WE.