Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

5

3

Zmiana sposobu prawa do odliczenia

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113308
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zmiana treści art. 86 Ustawy o VAT na: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Z DNIEM DOKONANIA ZAPŁATY SPRZEDAWCY ZA TOWAR LUB USŁUGĘ, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższa zmiana uchyli jednocześnie przepisy wymienione w art. 89a i 89 b. ustawy o VAT. Państwo nie będzie musiało się borykać z sytuacją, gdy nabywca odliczy VAT, i zostanie on mu zwrócony, a jednocześnie w przyszłości sprzedawca wystąpi z wnioskiem o zwrot VATu z tyt. ulgi na złe długi, gdyż nabywca mu nie zapłacił, a jednocześnie nie będzie możliwości ściągnięcia nienależnie zwróconego VATu nabywcy - budżet stratny dwa razy. Po za tym powyższa zmiana zwiększy płynność finansową przedsiębiorstw, gdyż ze względu na potrzebę pomniejszenia podatku należnego o naliczony, przedsiębiorstwa skrócą terminy płatności, by jak najszybciej odzyskiwać VAT, który będzie mógł im pomniejszyć podatek do wpłaty. Ograniczy to również częściowo strefę fikcyjnych faktur, gdyż bez pełnej płatności (a taka przeważnie nie jest dokonywana w obrocie takimi fakturami), nie będzie możliwości ich odliczenia. Powyższe można przenieść analogicznie do ustawy o podatku dochodowym: Nie jest kosztem dokument, potwierdzających dokonanie transakcji, do momentu jego zapłaty.
Wprowadzenie w ustawie o VAT generalnego prawa do odliczenia VAT wyłącznie od zapłaconych faktur byłoby niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE, z którą są zharmonizowane krajowe przepisy o VAT.

W ustawie o VAT (w granicach dyrektywy 2006/112/WE) obowiązek odliczania VAT od faktur zapłaconych istnieje w przypadku małych podatników korzystających z metody kasowej rozliczeń w VAT.

Jednocześnie, w ustawie o VAT funkcjonują mechanizmy prawne zapobiegjące przed nadużyciami w VAT. Są to m.in.:
- weryfikacja przez organy zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (w art. art. 87 ust. 2 zdanie drugie, ust. 2b i 2c ustawy o VAT),
- wdrożone w ostatnich latach rozwiązania uszczelniające rozliczanie i pobór podatku VAT oraz zabezpieczające przed nadużyciami w VAT, w tym takie jak: JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista;
te rozwiązania umożliwiają Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników.