Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

4

1

Upomnienie - uregulowanie należności

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_112835
Data zgłoszenia: 30.01.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Proszę w formularzach podawać kwotę do zapłaty w sposób czytelny.
Rozliczam się z małżonką, w rozliczeniu dokonaliśmy pomyłki, pod koniec roku 2019 otrzymaliśmy wezwanie do korekty PIT, następnie upomnienie (każde z nas indywidualnie) z podaną kwotą zaległości podatek+odsetki+koszty upomnienia. Zapłaciłem kwotę podaną w upomnieniu, jednak nigdzie nie było napisane, że kwota za upomnienie jest naliczana podwójnie - w związku z powyższym musiałem dopłacić za upomnienie, które otrzymała żona.
Może dobrym pomysłem byłoby w upomnieniu podawanie informacji, że kwota upomnienia ma być wpłacona podwójnie?
Dla mnie opłacenie kwoty wskazanej w upomnieniu oznacza, że zapłaciłem wszystko, dla Państwa niekoniecznie... Jeśli zarówno żona jak i ja wpłacilibyśmy kwotę z upomnienia, wtedy dokonalibyśmy nadpłaty.
Odpowiedź MF:
Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji koszty upomnienia obciążają zobowiązanego, a obowiązek ich uiszczenia powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty upomnienia odzwierciedlają wysokość wydatków związanych z przygotowaniem i doręczeniem upomnienia.

Doręczenie upomnienia co do zasady jest warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych za należność pieniężną solidarnie upomnienie doręczane jest każdemu ze zobowiązanych niezależnie. Takie rozwiązanie w przypadku niezastosowania się do zawartego w upomnieniu wezwania do wykonania obowiązku umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowanie dochodzonej należności pieniężnej z majątku każdego ze zobowiązanych. Doręczenie upomnień więcej niż jednemu zobowiązanemu powoduje, że koszty upomnienia naliczane są kilkakrotnie (wierzyciel kilkakrotnie ponowi wydatki związane z przygotowaniem i doręczeniem upomnienia).

Niemniej jednak MF planuje uproszczenie tego druku i uczynienie go bardziej przejrzystym, zwłaszcza dla zobowiązań solidarnych.
Komentarze:
 • 02.08.2022

  Czy koszty upomnienia są należne do zapłaty w sytuacji gdy w dniu jego doręczenia (lub np. kilka dni wcześniej) zaległość, którego dotyczy upomnienie, została zapłacona? Ustawa mówi że koszty powstają z chwilą doręczenia upomnienia, nie uzależnia wymagalności zapłaty kosztów od istnienia zaległości w dniu doręczenia, a jedynie w dniu wydania upomnienia. Czy dobrze rozumiem ten przepis?

  Ministerstwo Finansów:
  Głos Podatnika to portal umożliwiający zgłaszanie propozycji usprawnień polskiego systemu podatkowego. Natomiast w sprawie udzielania informacji podatkowych i wydawania interpretacji indywidualnych właściwa jest Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) (https://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe). Prosimy o kierowanie takich zapytań do KIS.

 • 02.03.2021

  Bardzo dobry pomysł zwłaszcza, że jest wiele wątpliwości wynikających z faktu, że wierzyciele różnie interpretują przepis art. 15 . W niektórych jednostkach naliczane od lat są jedne koszty upomnienia nawet przy dziesięciu osobach zobowiązanych solidarnie do zapłaty jednej należności. Jeden numer pisma a 10 przesyłek i pobierane są jedne koszty upomnienia, tylko 11,60. Myślę, że ta kwestia powinna być raz a dobrze doprecyzowana ze strony Ministerstwa.

  Ministerstwo Finansów:
  Upomnienie kierowane do podatnika zawiera prośbę o uregulowanie należności tam wskazanych. Zgodnie z § 2 pkt 4 lit d) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu z 4 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2194), upomnienie w swojej treści zawiera oprócz kwoty i rodzaju zaległości, również pozycję dotyczącą wysokości kosztów upomnienia. Powyższe oznacza, że każde upomnienie (również w przypadku zaległości solidarnych) zawiera odrębną pozycję – kosztów upomnienia do zapłaty, jeśli nie zostały uregulowane wcześniej. Należy dodać, że druk upomnienia został opracowany przy zachowaniu standardów prostego języka.

>
1 - 2 z 2
>