Nie figuruje w rejestrze VAT

Uwaga!

Wersja przeglądarki, której używasz może nie współpracować poprawnie z wyszukiwaną stroną. Proszę zaktualizuj przeglądarkę lub zmień na inną.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Wyszukaj dane aktualne na dzień:

Nie figuruje w rejestrze VAT


Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów VAT [1]: które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera m.in. numery rachunków rozliczeniowych [2] lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem: otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR [3].
  • [1] zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  • [2] o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • [3] w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej
Brak połączenia z serwerem. Sprawdź połączenie sieciowe lub konfigurację firewall.
Wersja aplikacji f: