Przepisy


Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania

Prezydent RP w listopadzie 2019 r. podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która m.in. wprowadza nowe przepisy w zakresie realizacji przez KAS Programu Współdziałania.

Pozwoliło to na stworzenie podstaw prawnych do realizacji przez KAS Programu Współdziałania, dostosowanego do polskich uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz specyfiki polskiego sytemu prawnego.

Wprowadzone ustawą z dnia 16.10.2019 r. nowelizacje (art. 109, 110, 111, 115, 116) dotyczą m.in.:

 • zmiany zapisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( nowe brzmienie art. 15e, art. 25 – porozumienie podatkowe),
 • zmiany zapisów w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art.2, 3, 4, 15, 39 – niezależny audyt funkcji podatkowej),
 • wpisania w ustawę Ordynacja podatkowa założeń Programu Współdziałania poprzez dodanie Działu IIB „Współdziałanie”, który reguluje zasady:
  • zawierania umów o współdziałanie (art. od 20s do 20za),
  • zawierania porozumień podatkowych (art. od 20zb do 20zf),
  • przeprowadzania audytów podatkowych ( art. od 20zg do 20zq).
 • zmiany zapisów ustawy o KAS m.in. poprzez dodanie, że:
  • do zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz Szefa KAS należy współdziałanie, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej (art. 2 ust.1 pkt 20a; (art. 14 ust. 1 pkt 20a),
  • do zadań dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego , naczelnika urzędu celno-skarbowego należy współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej (art. 25 ust. 1 pkt 10a, art. 28 ust. 1 pkt 12a, art. 33 ust. 1 pkt 15a).
 • zmiany zapisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (nowe brzmienie art. 76 - dotyczy porozumień podatkowych).

Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego, FAQ i inne