Dokumenty


Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego, FAQ i inne

Ministerstwo Finansów publikuje Raport z konsultacji podatkowych przeprowadzonych w okresie od 26 lutego do 12 lipca 2019 r. na podstawie Zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania (pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: DKP6.0750.2.2019).

Konsultacje miały na celu wypracowanie wraz z interesariuszami wspólnego podejścia w zakresie najważniejszych elementów Programu, tj.:

 • w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania;
 • w zakresie przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej;
 • w zakresie przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy
  o współdziałanie.

Do wypracowanych w wyniku zakończonych konsultacji podatkowych projektów dokumentów pn.

 1. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.
 2. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz z załącznikami:
  • Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego opracowany na potrzeby niezależnego audytu funkcji podatkowej
  • Praktyczny poradnik w zakresie metod doboru próby w audycie podatkowym i niezależnym audycie funkcji podatkowej w ramach Programu Współdziałania
  • Wzór umowy o współdziałanie (załącznik zostanie opublikowany w późniejszym terminie)
  • Otwarty katalog zdarzeń podlegających raportowaniu w ramach Programu Współdziałania

Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące powyższych dokumentów można przesyłać na adres Programu Współdziałania  program.wspoldzialania@mf.gov.pl. do dnia 26 maja 2020r. (jeśli to możliwe, w wersji edytowalnej).

Informujemy jednocześnie, że opublikowane dokumenty mogą zostać uzupełnione o przedstawione przez Państwa nowe zagadnienia i wyjaśnienia.

Na kierunek ewentualnych zmian wpływać będzie analiza nadesłanych uwag/propozycji.

Materiały

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania