Podatek od produkcji okrętowej


Podatek od produkcji okrętowej jest zryczałtowaną formą opodatkowania podatkiem dochodowym w zakresie działalności polegającej na budowie lub przebudowie statków.

29.01.2021

Co jest opodatkowane

Przychody z budowy lub przebudowy statków.

Kto płaci podatek

Przedsiębiorca okrętowy, za którego uważa się:

  • osobę fizyczną, osobę prawną lub spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wspólnika spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę okrętowego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Z chwilą wydania statku lub wykonania usługi, nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania płatności w całości.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego: dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej  - dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi przychód należny.

Stawka podatku

Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Podatek rozliczany jest za okresy miesięczne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Zeznanie PWS-2 albo PWS-2S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku) za dany rok podatkowy składa się do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Wybór formy opodatkowania

Wybór tej formy opodatkowania następuje przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (PWS-1).

W przypadku przedsiębiorców okrętowych będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych niebędących podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, oświadczenie obwiązani są złożyć wszyscy wspólnicy danej spółki.

Oświadczenie składa się do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, który ma być objęty tą formą opodatkowania.

Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe. 

Jakie są właściwe organy podatkowe

Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

Uwaga

Wyboru opodatkowania tym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym. Program pomocowy pn. „Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle okrętowym" został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską w dniu 8 grudnia 2016 r.

Procedura uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej nie została jeszcze zakończona. 

 

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu