Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Składanie zabezpieczeń w grach hazardowych

Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

Termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmuje cały okres obowiązywania zezwolenia lub koncesji oraz dodatkowo - sześciomiesięczny okres na zgłaszanie roszczeń.

Termin na wystąpienie przez beneficjenta z żądaniem zapłaty jest określany odrębnie i wynosi co najmniej 14 dni po upływie okresu ważności gwarancji. Jednocześnie nie może być taki sam jak termin ważności gwarancji.

Gwarantem może być wyłącznie:

  • osoba prawna, która ma siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą w Polsce działalność bankową lub ubezpieczeniową i mają uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym kraju.

Warunkiem złożenia zabezpieczenia jest przekazanie, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia, oryginału gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej organowi, który udziela koncesji lub zezwolenia.

Zabezpieczenia w formie kwoty na rachunku bankowym

Zabezpieczenia pieniężne składane są w walucie polskiej i przechowywane są na rachunku nr: 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002. Jego oprocentowanie na 12.04.2019 r. wynosiło 0.4032 %.

Nazwa posiadacza rachunku: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Księgowości. Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Warunkiem złożenia zabezpieczenia jest przekazanie dowodu jego wpłaty organowi, który udziela koncesji lub zezwolenia.

Po zwolnieniu zabezpieczenia, kwoty zgromadzone na rachunku są zwracane wraz z odsetkami.

Zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości

Od 12 czerwca 2015 r. nie można już składać zabezpieczeń w formie hipoteki.

Dotychczasowe zabezpieczenia są ważne do czasu ich zwolnienia przez Ministra Finansów.

Uwagi końcowe

Zabezpieczenia finansowe, które nie spełniają wymogów prawnych nie będą akceptowane.

W przypadku zabezpieczenia finansowego w grach hazardowych, które nie spełnia określonych warunków, należy je uzupełnić w terminie wyznaczonym w wezwaniu organu.

Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.