Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Pozytywna opinia rady gminy o lokalizacji kasyna gry

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.

Wobec braku jednoznacznego przepisu w ustawie o grach hazardowych przyjmuje się, że podmiot, dla którego wydaje się opinię, może być wskazany w samej uchwale, w jej uzasadnieniu bądź w piśmie dodatkowym. Uchwała ze względu na jej przedmiotowo-podmiotowy charakter, powinna zatem określać dokładną lokalizację ośrodka gier oraz konkretny podmiot, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. Opinia nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie ma charakteru ogólnego. Dotyczy sytuacji prawnej wnioskodawcy i powinna być wydana na wniosek konkretnego podmiotu. Nie jest możliwe posługiwanie się taką uchwałą przez inny (nie wnioskujący o nią) podmiot, który ubiega się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Takie stanowisko prezentują również sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 1 marca 1999 r. wyraźnie stwierdził, że pozytywna opinia rady gminy o lokalizacji ośrodka gier ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, gdyż określa zarówno dokładny adres przyszłego ośrodka gier jak i podmiot, który w imieniu własnym złożył wniosek w tym zakresie. W orzeczeniu z 8 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku orzekł m.in., że organ słusznie przyjął, że opinia Rady Miasta nie jest aktem prawa miejscowego i powinna być każdorazowo wydawana na potrzeby konkretnego postępowania.

Z wyroku WSA jednoznacznie wynika, że nie można posługiwać się uchwałą rady gminy o lokalizacji kasyna gry – podjętą dla potrzeb wcześniejszego postępowania, zakończonego wydaniem koncesji lub zezwolenia z uwagi na „skonsumowanie” uzyskanych dokumentów – na potrzeby zakończonego już postępowania administracyjnego. Wydanie nowej koncesji wymaga wyrażenia aktualnej opinii rady gminy w tej konkretnej sprawie. W obowiązującym porządku prawnym nie przewidziano instytucji potwierdzania aktualności uchwał, brakuje także podstawy prawnej do niewyrażania opinii przez radę, nawet jeśli organ ten wielokrotnie miałby zajmować się wnioskami tego samego podmiotu, dotyczącymi tej samej lokalizacji. Rada gminy może oczywiście podtrzymywać swoje stanowisko, argumentując swe działanie brakiem zmiany stanu faktycznego i prawnego. Nie może jednak nie podjąć uchwały w tej sprawie, a na pewno nie może być ona zastąpiona pismem przewodniczącego rady gminy, w którym ten informowałby wnioskodawcę, że kwestia ta była już przedmiotem obrad organu stanowiącego.

Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów administracyjnych, podmiot, który ubiega się o udzielenie koncesji na kasyno gry, powinien legitymować się indywidualną opinią rady gminy o lokalizacji kasyna gry wydaną na potrzeby konkretnego postępowania.

Ponieważ wcześniej jako właściwe przyjmowano – wydane w przeszłości – uchwały rad gmin, które pozytywnie opiniowały lokalizację kasyn a ich aktualność była potwierdzana przez przewodniczącego rady gminy w odrębnym piśmie, jak również realizując zasadę pogłębiania zaufania do organów administracji państwowej, do uprawomocnienia się wyroku WSA w Warszawie z 8 czerwca 2011 r. takie uchwały były przyjmowane przez organ.

14 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wskazanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2011 r. , tym samym orzeczenie WSA uprawomocniło się.

W związku z tym obecnie będą przyjmowane przez organ wyłącznie uchwały o lokalizacji kasyn gry wydane przez rady gmin na potrzeby konkretnego postępowania.

Odnosi się również do pozytywnej opinii rady gminy o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne.