Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Podatek od gier hazardowych

Informacje podstawowe

Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach.

Gry losowe - to gry, w tym gry urządzane przez internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są nimi: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.

Zakłady wzajemne –  to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, które polegają na odgadywaniu:

 •  wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 •  zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Gry w karty - to gry: black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Gry na automatach to:

 • gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry, które odpowiadają zasadom gier na automatach urządzane przez internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości;
 • gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Podatek od gier regulują art. 71 – 77 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Podatnicy

Podatnikiem podatku od gier jest:

 • osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych,
 • podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa,
 • uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry,
 • organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
 • od 25 listopada 2018 r. również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
 1. zarządu sukcesyjnego albo
 2. uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest:

 • urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o grach hazardowych, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera,
 • udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

 • w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,
 • w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii,
 • w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek,
 • w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek,
 • w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę,
 • w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry,
 • w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych,
 • w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju,
 • w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Stawki podatku

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%,
 • loterii pieniężnej - 15%,
 • gry liczbowej - 20%,
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%,
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%,
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%,
 • zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 12%.

Obowiązki podatników, składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku

Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera) są zobowiązani, bez wezwania, do:

 • składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 • obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
 • do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od daty losowania.

Do rozliczania podatku od gier służą deklaracje POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami.

Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

 • złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 • obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Jako płatnik, podmiot urządzający turniej gry pokera rozlicza podatek od gier w deklaracji POG-P.