COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

13.01.2023

GRY HAZARDOWE

Loterie promocyjne i fantowe - przedłużenie czasu trwania i zwolnienie z opłat za zmianę terminów przeprowadzania loterii

W zakresie działalności wykonywanej na podstawie ustawy o grach hazardowych Minister Finansów przygotował rozwiązania dotyczące udzielonych już zezwoleń na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych.

Mają one na celu minimalizację negatywnych skutków dla podmiotów posiadających takie zezwolenia, w związku z tym, że część loterii promocyjnych oraz loterii fantowych, na których urządzanie uzyskano zezwolenie, nie może się odbyć, a niektóre muszą zostać przerwane albo ich przeprowadzenie jest znacznie utrudnione. Rozwiązania te wprowadzone zostały ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ) i polegają na przyjęciu że:

 1. termin rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii promocyjnej lub fantowej określony w wydanym już zezwoleniu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 2. w związku z nierozpoczęciem działalności w ww. okresie nie stosuje się przepisów o wygaśnięciu uzyskanego zezwolenia,
 3. nie pobiera się opłaty za zmianę zezwolenia na urządzanie ww. loterii w zakresie zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Możliwość elektronicznego załatwiania spraw z zakresu gier hazardowych

 • Sprawy dotyczące gier hazardowych rozpatrywane przez Ministerstwo Finansów (MF) mogą być prowadzone elektronicznie, m.in. poprzez ePUAP.
 • Jest to możliwe również w przypadku spraw będących w toku, na wniosek lub za zgodą podatnika.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Ministerstwa Finansów. Informujemy, że postępowania w sprawach z zakresu gier hazardowych mogą być prowadzone również w formie elektronicznej.

Kontakt przez ePUAP

Podatnik może przesłać podanie do MF przez ePUAP (zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej), czyli elektroniczną skrzynkę podawczą (utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Pismo takie powinno:

 1. być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie (w przypadku, gdy wzór podania jest określony w odrębnych przepisach);
 3. zawierać adres elektroniczny do kontaktu z podatnikiem.

Jeżeli podatnik nie wskaże adresu elektronicznego, MF wyśle korespondencję na adres, z którego przysłano podanie.

Postępowania w toku

Trwające postępowania mogą być kontynuowane w formie elektronicznej (na mocy uregulowań art. 144a), jeżeli podatnik: 

 1. wystąpi o doręczanie pism elektronicznie (w tym przez ePUAP) i wskaże adres elektroniczny do kontaktu

  albo 

 2. wyrazi zgodę na doręczanie pism elektronicznie i wskaże adres elektroniczny do kontaktu. MF może poprosić podatnika o taką zgodę elektronicznie - poprzez Portal Podatkowy (strona podatki.gov.pl) lub kontaktując się pod jego adresem elektronicznym.

Przykład

Chcesz uzyskać decyzję Ministra Finansów rozstrzygającą, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, czy gry lub zakłady (które posiadają cechy wymienione w ust. 1-5a ustawy) są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie?

Wypełnij wniosek - załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 18 kwietnia 2017 r. poz. 792) - i prześlij go przez ePUAP.

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)

Gry hazardowe

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, musisz uzyskać koncesję, zezwolenie lub dokonać zgłoszenia gry