Pytania i odpowiedzi - Polski Ład


Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Polskiego Ładu? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie Pytań i odpowiedzi - Napisz do nas.
Odpowiedź otrzymasz na podany adres e-mail. 

×

Pracownik

 • Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.

 • „Sformułowanie „zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” oznacza, że płatnik, obliczając zaliczkę na podatek, stosuje zasady obowiązujące w dniu 31 grudnia 2021 r., czyli uwzględnia koszty uzyskania przychodów (chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania, składając płatnikowi odpowiedni wniosek), składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika, a także stosuje skalę podatkową obowiązującą w 2021 r. (ze stawkami 17% i 32%, z progiem dochodu w kwocie 8 5528 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, o ile płatnik jest uprawniony na moment obliczania zaliczki do jej stosowania), a także pomniejsza zaliczkę o kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (7,75% podstawy wymiaru tej składki). Bieżące wnioski oraz oświadczenia pracownika, np. złożony lub wycofany PIT-2, będą miały wpływ na wysokość zaliczki wyliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.”.

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czyli do europejskiego poziomu, oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

  Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku PIT. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już maleć wraz ze wzrostem dochodów, a jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • O prawie do ulgi dla klasy średniej decyduje wysokość przychodów z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. O ile zatem suma tych przychodów i dochodów mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, to niezależnie od uzyskania przez podatnika innych przychodów lub dochodów (podlegających opodatkowaniu według skali lub 19% podatkiem liniowym dla działalności gospodarczej), podatnik ma prawo do ulgi dla klasy średniej.

 • Dla zastosowania preferencji dla klasy średniej podatnik nie musi uzyskać przychodów zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności gospodarczej. Wystarczy, że przychody uzyska tylko z jednego źródła, np. ze stosunku pracy. W tym przypadku stosuje ten sam wzór obliczenia wysokości ulgi, co w przypadku zbiegu dwóch źródeł przychodów. Różnica polega jedynie na tym, że kwota przychodów z jednego źródła (np. działalności gospodarczej) wynosi 0 zł.

 • Jeżeli przychody uzyskane z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej mieszczą się w wymaganym przedziale przychodów do zastosowania ulgi dla klasy średniej, to ta ulga będzie przysługiwała, niezależnie od przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

 • Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

 • Z ulgi dla klasy średniej, możesz skorzystać, jeśli osiągniesz:

  • przychody z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej

  w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

 • Wnioski i oświadczenia powinny być składane po wejściu w życie przepisów, które określają ich składanie, czyli od 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, nie ma przeszkód, aby płatnicy przyjmowali te dokumenty przed tą datą, skoro przepisy ustawy wdrażającej podatkową część Polskiego Ładu są ogłoszone w Dzienniku Ustaw od 23 listopada 2021 r.

 • Polski Ład nie różnicuje wysokości opodatkowania w zależności od wykonywanego zawodu. Wszystkie osoby, które pracują na etacie (w tym prokuratorzy, sędziowie, fryzjerzy czy nauczyciele), płacą podatek PIT na tych samych zasadach, tj. z uwzględnieniem obowiązujących stawek, ulg i zwolnień.

  Oznacza to, że sędzia – podobnie jak pielęgniarka lub kosmetyczka – o ile spełni warunki np. do ulgi dla klasy średniej, również będzie mógł z niej skorzystać w 2022 roku.

  Polski Ład nie zmienia zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Nie likwiduje miejsc pracy. Nadal będą funkcjonować zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami są bezpośrednimi beneficjentami podwyższenia do 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu nie będą płacić podatku od dochodów miesięcznych, które nie przekraczają 2,5 tys. zł

 • Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

  Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

  Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

  Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

  Więcej informacji nt ulgi: Polski Ład dla pracowników i przedsiębiorców. Specjalne rozwiązania dla klasy średniej.

 • Przepisy „Polskiego Ładu” dotyczące nielegalnego zatrudnienia są oparte na definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, nielegalne zatrudnienie to zatrudnienie przez pracodawcę osoby, bez potwierdzenia na piśmie, w wymaganym terminie, rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

 • Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

  Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków, mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Pytanie nie precyzuje, o jakie wnioski i oświadczenia chodzi. Na przykład preferencja dla klasy średniej jest stosowana przez zakład pracy z mocy ustawy (pracownik nie musi składać żadnego wniosku ani oświadczenia). O ile zatem były zakład pracy będzie dokonywać wypłat ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika (kwalifikowanych do przychodów z pracy na etacie), to zastosuje preferencję dla klasy średniej przy poborze zaliczek na podatek, jeśli miesięczny przychód z tej pracy wyniesie od 5701 zł do 11 141 zł.

  Z kolei oświadczenia w sprawie stosowania nowych ulg (PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla powracających i PIT-0 dla seniorów), składane przez pracownika są  ważne tylko przez czas trwania zatrudnienia. Z chwilą ustania stosunku pracy tracą one ważność. Zatem jeśli wypłata wynagrodzenia następuje po ustaniu stosunku pracy, zakład pracy nie uwzględni tych oświadczeń.

  Podobnie w przypadku składanego przez pracownika oświadczenia PIT-2 (dotyczącego pomniejszenia zaliczki  o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), wygasa ono po rozwiązaniu stosunku pracy. Zatem przy wypłacie wynagrodzenia byłemu pracownikowi, zakład pracy przy poborze zaliczek na podatek, nie będzie stosował również kwoty zmniejszającej podatek.

 • Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i  przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej.

 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • W efekcie zmian wprowadzanych przez Polski Ład w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie.

  Pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

  Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

  To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej.

  W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Chodzi o przychody uzyskane:

  • z pracy na etacie oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej

  podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku działalności gospodarczej chodzi o dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

  Jeżeli podatnik równocześnie uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek wysokości przychodów (dochodów) musi być spełniony w odniesieniu do ich sumy.

  Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie.

  W rezultacie zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy (na skali) nie stracą na Polskim Ładzie. I to mimo zmian w składce zdrowotnej.

  To korzystne rozwiązanie obowiązuje również przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Każdy z nich może skorzystać z kwoty przysługującej mu ulgi, jeżeli roczne przychody mieszczą się we wskazanym limicie. Jeżeli jeden z nich dużo zarabia (przekracza limit warunkujący skorzystanie z ulgi), a drugi mniej, prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

  Zasady działania preferencji dla pracownika

  • ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu)
  • jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy może złożyć rezygnację
  • jeśli ulga nie dotyczy pracownika (i nie złożył on dobrowolnej rezygnacji) system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym; wówczas podatnik dopłaci zaległy podatek. Czyli jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c (ulga go nie dotyczy), a nie złożył rezygnacji wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku; różnicę tą jednak zwróci przy rozliczeniu rocznym

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.

  Jest ona stosowana automatycznie ponieważ „z góry” trudno jest określić wysokość przychodów rocznych. Oznacza to, że aby z niej skorzystać pracownik nie musi składać nikomu żadnego oświadczenia.

  Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Wówczas ich obciążenia podatkowe będą mniejsze.

  Dlatego pracownicy, którzy zakładają miesięczne przychody brutto wyższe od 11,1 tys. mogą (ale nie muszą) złożyć rezygnację u swojego pracodawcy. Takim osobom bowiem preferencja nie przysługuje. Dla osób o przychodach poniżej 5,7 tys. brutto/m-c ulga nie jest stosowana.

  Jeśli przychód podatnika okaże się wyższy od limitu a nie złożył rezygnacji – podatnik z automatu korzysta z ulgi przy zaliczkach miesięcznych podatku ale na koniec roku będzie musiał dopłacić cały zaległy podatek – jednorazowo.

  Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku u pracodawcy. Wówczas przestaje on stosować preferencję najpóźniej od kolejnego miesiąca.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Chociaż przepisy o abolicji podatkowej mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do 31 grudnia 2022 r., to jednak ograniczone są one tylko do dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły przed 1 lipca 2021 r.

  Ulga abolicyjna nie obejmie zatem dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po 30 czerwca 2021 r., a tym samym po dniu wejścia w życie tych przepisów.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Preferencja dla klasy średniej może być również stosowana przez podatników, którzy czasowo przebywają za granicą i część ich przychodów (w wysokości 30% diety zagranicznej) korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym preferencja dla klasy średniej ma zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu, tj. do nadwyżki ponad kwoty objęte zwolnieniem lub zwolnieniami. W omawianym przykładzie jest to kwota 5 080,12, czyli poniżej dolnego limitu, który uprawnia do ulgi dla klasy średniej (ten wynosi 5 701 zł, zaś górny 11 141 zł).

 • Nie. Aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej nie musisz składać żadnego wniosku.

 • Tak. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku (przepisy tego nie wykluczają i nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika).

 • Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2021 r., stawkę 17% należy stosować do tej części dochodów, która nie przekracza progu dochodów z 2021 r., czyli kwoty 85 528 zł.

 • Osoby, które zarabiają płacę minimalną, nie zapłacą PIT. Kwotę wolną odnosi się do podstawy opodatkowania, a nie przychodu brutto.

  Zobaczmy przykład dla singla na płacy minimalnej w 2022 roku.

  Załóżmy, że płaca minimalna w 2022 roku będzie wynosiła 3 010 x 12=36 120 zł.

  Liczymy składkę na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika 13,71%*36 000 zł = 4 952,05 zł.

  Odliczamy składkę: mamy 36 000 zł – 4 952,05 zł = 31 167,95 zł.

  Odliczamy koszty uzyskania przychodu najniższe (pracownik miejscowy) 31 167,95 zł zł – 3 000 zł = 28 167,95 zł.

  W ten sposób uzyskujemy podstawę opodatkowania, którą można zderzać z kwotą wolną.

 • Jeżeli w zeznaniu rocznym wyjdzie Ci kwota do zapłaty i uiścisz ją w terminie, nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek.

 • Ad. a) 50 % KUP mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu.
  Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty będzie mógł zastosować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym, w stanie faktycznym podanym w pytaniu, kwota 50% KUP nie będzie mogła byc wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120000 zł minus 85528 zł).

  Ad.b) Jeśli w rozliczeniu rocznym podatnik nie spełnia warunków do ulgi dla klasy średniej (z której korzystał przez część roku przy poborze zaliczek na podatek), to nie będzie mógł jej zastosować w zeznaniu podatkowym (nawet w części).
  W takiej sytuacji może zdarzyć się, że podatnik będzie musiał dopłacić podatek przy składaniu zeznania. Aby tego uniknąć, podatnik może poprosić płatnika (zakład pracy) o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczek. Prośba powinna być sformułowana na piśmie. Po jej otrzymaniu płatnik nie pomniejszy dochodu o ulgę dla klasy średniej najpóźniej od następnego miesiąca. Taką prośbę podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 • Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

  Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

  Ulga mnie nie dotyczy ale nie złożyłem rezygnacji

  Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

  Więcej informacji na temat ulgi znajdziesz na: Polski ład dla pracownikow i przedsiebiorców

 • Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

 • Pracownik może zrezygnować z „kosztów pracowniczych” . Dotyczy to zarówno kosztów podwyższonych dla osób dojeżdżających (co do zasady są one stosowane na wniosek podatnika) oraz kosztów podstawowych. W przypadku kosztów podstawowych wystarczy wystąpić z wnioskiem do płatnika o ich nieuwzględnianie przy poborze zaliczek

 • Tak, w ramach Polskiego Ładu przygotowaliśmy ulga na powrót z emigracji. To zachęta dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do naszego kraju. Dzięki uldze po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki.

  Wolne od podatku będą przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,

  uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

  Ulga będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

  Zwolnienie będzie stosowane do podatnika, który osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe, bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski, oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia, nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli:

  • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiada Kartę Polaka, lub
  • posiadał nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej oraz
  • posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz
  • nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

  Z ulgi będzie można skorzystać tylko raz. Zatem wyjazd z Polski i kolejna zmiana rezydencji na polską, nawet przy spełnieniu warunków, nie dadzą prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

  Roczny limit wolnych od podatku przychodów będzie wynosił 85 528 zł i będzie wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach ulgi dla młodych, ulgi dla seniora oraz ulgi dla rodzin 4+.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • W rozliczeniu rocznym (zeznaniu podatkowym) podatnik stosuje preferencję dla klasy średniej biorąc pod uwagę zarówno przychody z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali. Jeśli ich suma wynosi od 68412 zł do 133 692 zł rocznie, podatnik może zastosować preferencję dla klasy średniej.

 • Próg dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT, został w Polskim Ładzie podwyższony z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia PIT, która nie przekracza 120 000 zł, stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.

  Skorzystają na tym wszystkie osoby fizyczne, które obliczają PIT według skali podatkowej. Próg odpowiada nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się i wielu Polaków dołączyło do klasy średniej.

  Podatek w wysokości 32% płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

  nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;

  • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
  • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

  Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu. Jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

 • Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulg ę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł .

  Ważne!

  Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.

  Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

 • Tak.  Możesz skorzystać z  dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest odrębna od zasad przesunięcia poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia. Wniosek o rezygnację z zastosowania mechanizmu wynikającego z rozporządzenia można złożyć do tego płatnika, który nie rozlicza kwoty zmniejszającej podatek.

 • Pracownik może złożyć PIT-2 w dowolnym czasie. PIT-2 składa się tylko raz do jednego pracodawcy.

 • Od stycznia 2022 roku można złożyć pracodawcy pisemny wniosek o zaniechanie stosowania miesięcznych KUP.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Nie, gdyż ulga dotyczy osób, które dopiero po 31 grudnia 2021 r. przeniosą do Polski swoje miejsce zamieszkania i będą tu podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 • Tak, spełniasz warunki do skorzystania z ulgi. Musisz jednak pamiętać, że prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej lub innego dowodu, który potwierdza poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech.

 • Tak, podatnik może zrezygnować ze stosowania ulgi dla klasy średniej, a następnie odwołać taką rezygnację.

 • Pracownik może złożyć PIT-2 w dowolnym czasie. PIT-2 składa się tylko raz do jednego pracodawcy.

 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest odrębna od zasad przesunięcia poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia. Wniosek o rezygnację z zastosowania mechanizmu wynikającego z rozporządzenia można złożyć do tego płatnika, który nie rozlicza kwoty zmniejszającej podatek.

 • Tak, ulga na powrót nie dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie, ale również osób, które posiadają Kartę Polaka.

 • Nie. Nie skorzystasz z ulgi na powrót. Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

 • W składanym oświadczeniu wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę, ponieważ to Ty wybierasz, od kiedy zwolnienie ma zastosowanie. Możesz zdecydować, że zwolnienie ma zastosowanie:

  • od początku roku, w którym przeniosłeś miejsce zamieszkania do Polski albo
  • od początku roku następnego.

  Samodzielnie wybierasz korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Pracodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu wskazane go przez Ciebie terminu.

 • Tak. Jeśli chcesz, aby Twój pracodawca zastosował przysługującą Ci ulgę na powrót, powinieneś złożyć mu pisemne oświadczenie, że spełniasz warunki do zwolnienia. W oświadczeniu tym informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi oraz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę.

  Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika).

 • Nie masz obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy, że posiadasz inne dokumenty, które potwierdzą Twoje miejsce zamieszkania w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty te będą sporządzone w języku obcym, urząd skarbowy może poprosić Cię o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

 • Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W rezultacie, prawo do odliczenia 1500 zł przysługuje byłej żonie podatnika, z którą dzieci zamieszkują.

  Ulga 1500 to nowe odliczenie zawarte w art. 27ea ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Ulga ta zastąpiła dotychczasowy sposób opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga jest stosowana w zeznaniu podatkowym. Nie jest stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania podatnik sam stosuje ulgę. Ulga odliczana jest w kwocie 1500 zł, nie wyższej jednak niż kwota podatku, od którego jest odliczana.

 • Przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia należą do dwóch różnych źródeł przychodów, od których zaliczki pobierają płatnicy uregulowani w odrębnych przepisach ustawy PIT. Rozporządzenie, o którym mowa w pytaniu, przedłuża terminy poboru zaliczek na podatek zarówno od przychodów wypłacanych przez pracodawcę, jak i zleceniodawcę, pod warunkiem że przychody uzyskane w danym miesiącu przez podatnika nie przekroczą 12,8 tys. zł – przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

  Ze stosowania rozporządzenia może zrezygnować podatnik, który nie złożył płatnikowi PIT-2. W tym przypadku podatnik, jako zleceniobiorca, może zrezygnować z tego rozporządzenia. Zatem płatnik-zleceniodawca nie będzie stosował nowych zasad poboru zaliczek tylko od przychodu z umowy zlecenia.

 • Gdy podatnik oprócz wspomnianego świadczenia wypłacanego przez ZUS uzyskuje dodatkowo wynagrodzenie z pracy na etacie, jest możliwość złożenia PIT-2 swojemu pracodawcy. Wystarczy dopisanie przez pracownika w PIT-2 informacji o złożeniu w ZUS wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 34 ust. 2a ustawy PIT). Wniosek ma zastosowanie od miesiąca, w którym organ rentowy otrzymał go, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.

 • Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom fizycznym uzyskującym przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy i/lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się przychodów/dochodów z wynajmu nieruchomości.

 • PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę.

 • Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 5100 zł (30000 x 17%).

 • PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł).

 • W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

 • Wskazane informacje można znaleźć w artykule: Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu

 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 podatnik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że:

  • jego dochody nie przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł,
  • jego dochody przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamia się pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • W opisanej sytuacji, jeśli przewidywany dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 30 tys. zł, to zleceniobiorca nie składa wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że zleceniodawca nie pobiera z wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczek na podatek dochodowy.

 • Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko podatnikowi osiągającemu przychody ze stosunku pracy. W opisanym stanie faktycznym w zeznaniu podatkowym od połowy przychodów małżonków ulgę zastosuje jeden z małżonków. Ten, który osiągnął przychód ze stosunku pracy.

 • Przepisy rozporządzenia z 7.01.2022 r. stosuje się do wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zleceń. Jeżeli umowa ma inny charakter nie stosujemy przepisów rozporządzenia.

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa) nie może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2.

 • Jeżeli w styczniu wystąpi ujemna różnica, przepisy Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. nie będą miały zastosowania do obliczenia wysokości zaliczki dotyczącej przychodów uzyskanych w tym miesiącu. Mogą one jednak mieć zastosowanie w kolejnych miesiącach, jeśli wówczas wystąpi nadwyżka, tj. gdy zaliczki obliczone wg nowych zasad będą wyższe od zaliczek obliczonych wg zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

 • Tak, może jeżeli łączne jego przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce podatnik stosuje wzór 1, w którym A oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie za który podatnik oblicza zaliczkę z działalności gospodarczej.

 • Powinny być stosowane nowe zasady z uwzględnieniem preferencji podatnika w porównaniu z zasadami na dzień 31.12.2021 r. W zależności od ostatecznych kwot przychodów w rozliczeniu rocznym może być podatek do zapłaty.

 • Nie, zwrotu nie należy dokonywać. Podatnik może cofnąć w każdym czasie wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej i w takiej sytuacji płatnik uwzględni wycofanie tego wniosku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał wniosek o cofnięciu.

 • Zgodnie z § 4. Rozporządzenia, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. Przepisy nie uzależniają realizacji powyższego zwrotu od wysokości kwoty.

 • W trakcie roku dopuszcza się rezygnację z ulgi. Należy w tym celu złożyć wniosek do pracodawcy (nie obowiązuje szablon takiego wniosku, musi on jednak zostać złożony na piśmie). Wniosek o niestosowanie ulgi składa się u pracodawcy odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 • Należy odrębnie wyliczyć zaliczkę ze stosunku pracy i odrębnie zaliczkę z umowy zlecenia. Nie kompensujemy ich, nie „mieszamy”.

 • Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

 • Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać osoby, które uzyskują przychody na etacie (umowa o pracę ) w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, t o Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają e zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, ucząc e się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów 3089 zł, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy. Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka „należna” za ten miesiąc.
  Pracownik nie mógł złożyć wniosku o rezygnację z niższej zaliczki na podstawie rozporządzenia, ponieważ złożył PIT-2 u tego pracodawcy. Natomiast po wejściu w życie art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli od 10 marca 2022 r.) pracownik ma możliwość złożenia takiego wniosku także do płatnika, u którego złożył PIT-2.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 • Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł, stosujesz ulgę.

 • Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

 • Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia – 85528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.

  Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej.

  Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

 • Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej łączne przychody pracownika przekroczyły 11141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

 • Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę.

  Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego – jest to przychód z innych źródeł.

 • Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

 • Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

 • Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

 • Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 • Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:

  • przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł oraz
  • pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 • Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

 • Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68412 do 133692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

 • Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

  • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
  • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.
 • Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

 • Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

 • Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

   

  Wzór 1.
  Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A) Kwota ulgi
  od 68 412 do 102 588 [A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17
  ponad 102 588 do 133 692 [A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

   

  W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi

 • Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

 • Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi  PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

 • Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

 • Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

 • Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

 • Nie. Pracodawca może zastosować kwotę zmniejszającą tylko przy jednej wypłacie w danym miesiącu.

 • Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami
  ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie.

 • Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.

 • Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:

  • Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł
  • Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • Przysługuje Ci jedna kwota zmniejszająca podatek, więc jeśli pracujesz na dwóch lub więcej umowach o pracę, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli już złożyłeś PIT-2 u swojego pierwszego pracodawcy, u drugiego nie możesz go złożyć. Jeśli u pierwszego pracodawcy nie złożyłeś PIT-2 (lub go wycofałeś), możesz złożyć go u drugiego pracodawcy.

 • Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż PIT-2. Jeśli nie złożysz oświadczenia PIT-2, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • Nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło.

 • PIT-2 składamy u pracodawcy, a ulga wynikająca z PIT-2 rozliczana jest tylko z umowy o pracę.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.

 • Nie, w tym przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już organ rentowy.

 • Nie, możesz złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy; najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2  po pierwszej wypłacie.

 • Mając jedną umowę o pracę, możesz złożyć PIT-2, jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w trakcie roku. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca, obliczając zaliczkę, po przyjęciu oświadczenia, uwzględni kwotę zmniejszającą podatek.

 • Jeżeli złożyłeś oświadczenie PIT-2 przy podpisywaniu umowy o pracę nie musisz go składać w kolejnych latach. To oświadczenie jest skuteczne, jeżeli stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie, tj. kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

 • Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

 • PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.
 • PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

 • PIT-2 powinieneś wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

 • Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl – pobierz formularz

 • Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.

 • PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

 • Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

 • Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 • Osoby do ukończenia 26 roku życia, których przychody do wysokości 85 528 zł są zwolnione z PIT, mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej, o ile przychody uzyskane ponad ten limit znajdą się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł.

  Przy wspólnym rozliczeniu małżonków możliwe będzie skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, o ile indywidualne przychody małżonków lub połowa sumy ich przychodów znajdą się w przedziale 68 412 zł a 133 692 zł.

  Jeśli podatnik nie stosuje ulgi dla klasy średniej na bieżąco, a po zakończeniu roku okaże się, że ulga ta mu przysługuje, będzie mógł ją uwzględnić w zeznaniu rocznym.

  1. Czy skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

   Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tytułu umowy o pracę, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Wskazane tutaj przychody z tytułu umowy o pracę mieszczą się w ww. przedziale – skorzystanie z ulgi dla klasy średniej jest zasadne.

  2. Czy ulgą będzie się należała podczas wspólnego rozliczenia?

   Przy wspólnym rozliczeniu połowa przychodów wyniesie 72 000 + 40 000 = 112 000 zł, 112 000/2=56 000 zł a więc poniżej progu wynoszącego 68 412 zł.

   Wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania.

 • Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tytułu umowy o pracę, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej. W opisanym przykładzie przychodu z najmu nie wlicza się do przychodów objętych ulgą dla klasy średniej.

 • Jeżeli uzyskane przez Panią przychody z tytułu wynagrodzenia po podzieleniu na pół mieszczą się w obowiązującym limicie tj. 68 412zł – 133 692 zł to oboje Państwo będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów. Zaznaczyć należy, że przychody uzyskiwane z tytułu emerytury nie są uwzględniane przy obliczaniu łącznej kwoty przychodów uprawniającej do zastosowania ulgi dla klasy średniej.

  W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego małżonka.

 • PIT-2 jest dokumentem, który uprawnia płatnika do odliczania kwoty wolnej w podatku. Takie oświadczenie można złożyć tylko u jednego płatnika. Z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę wolną od świadczeń wypłacanych emerytom odlicza organ rentowy, dlatego nie jest możliwe złożenie drugiego PIT-2 u pracodawcy.

 • Tak. To są dwie różne preferencje podatkowe. Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla seniora (85 528 zł), podatnik będzie mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej. Warunkiem jest uzyskanie przychodów z pracy, które podlegają opodatkowaniu, w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

  • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w ustawie Polski Ład[1] – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.
  • Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:
   • na zasadach ogólnych według skali podatkowej  albo
   • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. 

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

 • Senior

 • Nie, osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czyli do europejskiego poziomu, oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

  Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku PIT. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już maleć wraz ze wzrostem dochodów, a jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Tak jak obecnie, osoba uzyskująca zwolnione z opodatkowania dochody nie będzie obowiązana do złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie to może jednak złożyć wraz z małżonkiem, który uzyskuje opodatkowane dochody (przewyższające kwotę wolną od podatku). Wspólne zeznanie podatkowe obniży wysokość należnego podatku.

  Zasady poboru składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku emerytur nie ulegają zmianie. Składkę tę pobiera od nich organ rentowy, np. ZUS. Właściwy w tej sprawie jest jednak resort zdrowia.

 • Nie jest to zwolnienie z podatku tylko dla seniorów. Podatku nie będą płacić również inni podatnicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej, których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby uzyskujące prywatne fundowane stypendia.

  Zaliczka na podatek nie wystąpi, gdy miesięczna kwota świadczenia (np. emerytalnego) nie przekroczy 2 500 zł.

 • Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych formalności.

 • Zerowy PIT jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie zdecydują się na przejście na emeryturę i pozostaną na szeroko rozumianym rynku pracy.

  Zwolnienie z PIT będzie dotyczyć przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Przychody z tych tytułów będą zwolnione od podatku PIT:

  • pod warunkiem, że podlegają one ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.
 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Emerytura bez podatku obejmie wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. Na reformie podatkowej zyska ok. 8 mln emerytów i rencistów.

 • To kwota brutto.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • W takim przypadku podatek będzie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Tak.  Od 2021 roku w ramach wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną można odliczyć m.in. wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Gdy podatnik oprócz wspomnianego świadczenia wypłacanego przez ZUS uzyskuje dodatkowo wynagrodzenie z pracy na etacie, jest możliwość złożenia PIT-2 swojemu pracodawcy. Wystarczy dopisanie przez pracownika w PIT-2 informacji o złożeniu w ZUS wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 34 ust. 2a ustawy PIT). Wniosek ma zastosowanie od miesiąca, w którym organ rentowy otrzymał go, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.

 • Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

  Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Jeżeli dochody pracy lub działalności gospodarczej obojga małżonków, podzielone na pół, mieszczą się w limicie ulgi dla klasy średniej, to mogą Państwo z niej skorzystać. Należy pamiętać, że przy wyliczeniu limitu ulgi nie są brane pod uwagę dochody z emerytury.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak, osiąganie przychodów z emerytury nie wyklucza stosowania ulgi dla klasy średniej. Warunkiem stosowania ulgi jest uzyskanie przychodów z pracy na etacie w przedziale od 5701 zł do 11141 zł.

 • Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

 • Nie, w tym przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już organ rentowy.

  • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w ustawie Polski Ład[1] – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.
  • Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:
   • na zasadach ogólnych według skali podatkowej  albo
   • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. 

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

 • Rodzina

 • Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.

 • Tak. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 • Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

 • Oświadczenie o niestosowaniu preferencji dla klasy średniej oraz oświadczenie rodzica co najmniej czworga dzieci nie mają urzędowego (formalnego) wzoru. Podatnicy sami je redagują, podobnie jak dotychczas czynili, gdy na przykład zwracali się do płatnika (zakładu pracy) o uwzględnianie wyższych KUP przysługujących pracownikom dojeżdżającym do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

 • Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.

 • Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

 • Przepisy PIT nie „zabraniały” i Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 • Tak, zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna będzie wymagać złożenia przez rodzica nowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie mógł być złożony najwcześniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji opieki. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji, to dofinansowanie będzie przysługiwać od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do instytucji. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, dofinansowanie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Tak. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Ustawowa definicja pierwszego dziecka oznacza bowiem najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca.

 • Tak. Zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • O rodzinny kapitał opiekuńczy może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Świadczenie – po spełnieniu warunków ustawowych – otrzymają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków, mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Zwolnienie dotyczy przychodów:

  • z pracy (w tym honorariów autorskich, uzyskanych w ramach umowy o pracę)
  • z umów zlecenia zawartych z firmą
  • z działalności gospodarczej.

  Zwolnienie nie dotyczy natomiast przychodów uzyskanych w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich (oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę).

 • Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

  Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

  Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 • O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

 • Zgodnie z generalną zasadą małżonkowie rozliczają się indywidualnie. W stanie faktycznym podanym w pytaniu, jeśli małżonkowie złożą odrębne zeznania PIT-36 lub PIT-37, z preferencji dla klasy średniej skorzysta ten małżonek, który uzyskał roczne przychody z pracy na etacie w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej). Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Jeśli rodzice są po rozwodzie — kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
  W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

 • Podatnik ma wybór co do tego, czy chce stosować zwolnienie w trakcie roku, czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 • Polski Ład upraszcza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków.

  Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński. Możliwość ta obejmie małżonków, którzy zawarli związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

  Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

  Prawo takie rozszerzono również na podatników:

  • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie [1], w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
  • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
  • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,

  tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

   

  [1] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

 • Staż małżeński nie ma znaczenia dla stosowania preferencji dla klasy średniej, tylko to, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie czy oddzielnie. Jeśli składają wspólne zeznanie, to prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje, temu małżonkowi (również każdemu z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale, albo jeżeli połowa rocznych, łącznych przychodów małżonków: z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

 • Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się, że ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co ważne, podstawowym warunkiem otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

 • Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

 • PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85 528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Planuje się, by rodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy wprowadzającej rozwiązanie zakłada, że jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

 • O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Tak, ponieważ Polski Ład rozszerza możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków. Teraz będą oni mogli złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego).

  Rozwiązanie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

  Zatem w przypadku dziecka urodzonego 12 marca 2019 r., kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w łącznej wysokości 1000 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. r. czyli 2 mc x 500 zł). Rodzic samodzielnie będzie mógł zadecydować czy przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł (czyli w opisanym przypadku 2×500 zł albo 1×1000 zł).

  Co istotne, w przypadku wnioskowania o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., przepisy ustawy nie przewidują wydłużonego okres na złożenie wniosku. Zatem aby uzyskać świadczenie za okres od 1 stycznia 2022 r. konieczne będzie złożenie wniosku w styczniu 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 stycznia 2022 r., rodziny kapitał opiekuńczy zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

  Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

  Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego

  • miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego
  • miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

  W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r. oznacza to, że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 lutego 2022 r. a 31 lipca 2022 r.

  Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia.

  Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

 • Zwolnienie od podatku w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Oznacza to, że będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy przy rozliczaniu podatku za 2022 r., natomiast w trakcie 2022 r. przy obliczaniu i poborze miesięcznych zaliczek na podatek (o ile zadecyduje o tym sam podatnik uprawniony do zwolnienia).

 • Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

 • ZUS co miesiąc będzie otrzymywać listę dzieci uczęszczających do instytucji opieki, na której będzie podana m.in. wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Listę będzie przygotowywać instytucja opieki.

 • Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

  Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

  Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

 • Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli natomiast wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

 • Tak.  Wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.

 • Tak.  Możesz skorzystać z  dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Tak.  Nie musisz  być osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok.

 • W takim przypadku ulga może być zastosowana we wspólnym rozliczeniu małżonków, ponieważ połowa łącznych przychodów mieści się w limicie.

 • Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W rezultacie, prawo do odliczenia 1500 zł przysługuje byłej żonie podatnika, z którą dzieci zamieszkują.

  Ulga 1500 to nowe odliczenie zawarte w art. 27ea ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Ulga ta zastąpiła dotychczasowy sposób opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga jest stosowana w zeznaniu podatkowym. Nie jest stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania podatnik sam stosuje ulgę. Ulga odliczana jest w kwocie 1500 zł, nie wyższej jednak niż kwota podatku, od którego jest odliczana.

 • Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

  Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 podatnik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że:

  • jego dochody nie przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł,
  • jego dochody przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamia się pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko podatnikowi osiągającemu przychody ze stosunku pracy. W opisanym stanie faktycznym w zeznaniu podatkowym od połowy przychodów małżonków ulgę zastosuje jeden z małżonków. Ten, który osiągnął przychód ze stosunku pracy.

 • Wystarczy, że przynajmniej przez część roku jest spełniony warunek sprawowania funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą wobec czwórki dzieci – wówczas przysługuje ulga (przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków do skorzystania z ulgi).

 • Jeżeli dochody pracy lub działalności gospodarczej obojga małżonków, podzielone na pół, mieszczą się w limicie ulgi dla klasy średniej, to mogą Państwo z niej skorzystać. Należy pamiętać, że przy wyliczeniu limitu ulgi nie są brane pod uwagę dochody z emerytury.

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, t o Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają e zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą oraz z działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, ucząc e się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów 3089 zł, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy. Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, możesz skorzystać ze zwolnienia w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza możliwości skorzystania z niej w zeznaniu rocznym.

 • Nie, nie będziesz mogła stosować tej ulgi. Zasiłek wypłacany przez ZUS nie jest objęty zwolnieniem dla rodzin 4+.

 • Nie, ulga po spełnieniu warunków wynikających z przepisów przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie. Żadne z Was nie spełnia warunków, ponieważ nie jest rodzicem czwórki dzieci.

 • Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Renta rodzinna nie jest uwzględniana w limicie dochodów dziecka (3089 zł), od którego zależy prawo skorzystania z ulgi, w związku z jego wychowywaniem.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących źródeł przychodu z ulgi dla rodzin 4+ będzie mógł skorzystać wyłącznie mąż, który wykonuje wobec swoich dzieci władzę rodzicielską.


 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 • Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

  W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 • Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

 • Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68412 do 133692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

 • Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

  • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
  • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.

 • Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:

  • Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł
  • Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

  • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w ustawie Polski Ład[1] – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.
  • Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:
   • na zasadach ogólnych według skali podatkowej  albo
   • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. 

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

 • Przedsiębiorca

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą zapłacone w roku podatkowym odsetki od kredytu firmowego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Nie. Preferencja dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 • Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 • Przy preferencji dla klasy średniej dla przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów, które pomniejszają przychody. Przychód jest pomniejszany o koszty firmowe, np. zakup towarów handlowych i usług, ale nie jest pomniejszany o składki ZUS.

 • Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.

 • Tak, ulga na IPO jest skierowana do firm i inwestorów indywidualnych. Będzie służyć rozwojowi rynku kapitałowego przez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na giełdzie dla inwestorów indywidualnych.

  Na czym polega ulga?

  Spółka akcyjna będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT o kwotę, która stanowi:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,

  poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO) dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

  Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

  Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

  Co do osób fizycznych ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

  Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

  • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
  • odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:
   • dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo,
   • wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

  Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku pierwszej oferty publicznej.

  Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w wyniku IPO, był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy podatnika.

  Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Nie – nie ma limitu górnego.

 • W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Jeżeli nie są to wydatki związane bezpośrednio z wykupem samochodu, to należy je rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. poprzez ich związek przyczynowy z osiągniętym przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

  W tym przypadku, z uwagi na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 • Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian w podatkach dochodowych w odniesieniu do zasad wykorzystywania w działalności gospodarczej składników majątku użytkowanych na podstawie leasingu operacyjnego i zaliczania w koszty podatkowe określonych wydatków z tym związanych.

  Ustawa PIT pozwala zaliczać do kosztów podatkowych opłaty ponoszone na rzecz finansującego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu leasingu operacyjnego. Należą do nich przede wszystkim opłata wstępna oraz raty.

  Jeżeli nadpłacone raty nie utracą charakteru opłat za używanie przedmiotu leasingu, wówczas mogą być zaliczone do kosztów. Natomiast jeśli „nadpłacone” raty będą w istocie stanowiły wydatek na zakup przedmiotu leasingu, to wydatek taki może stać się kosztem podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli przedmiot ten po wykupie zostanie zakwalifikowany do środków trwałych podatnika.

  Z uwagi jednak na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 • Odliczenie od podatku dochodowego kwoty składki opłaconej z góry za cały 2022 r. w grudniu 2021 r. należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Ważne jest, aby płatnik składek przy wpłacie uwzględnił wszystkie należne składki, które powinien zapłacić, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne.

  Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to wpłacenie kwoty, która odpowiada wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności), nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. ZUS ma obowiązek rozdzielać wpłatę na należności z tytułu składek dokonaną przez płatnika składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo.

 • Jeżeli samochód zostanie wykupiony z leasingu do końca 2021 r., to jego sprzedaż będzie rozliczana na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Oznacza to, że sprzedaż samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym został wykupiony, nie będzie podlegała podatkowi PIT.

 • Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT.

 • Tak, można do końca 2022 r. nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 • Tak, można do końca 2022 r. korzystać z z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej i nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 • Przepisy PIT nie „zabraniały” i Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 • Obecnie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym są raty leasingowe. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca (leasingobiorca) wykupi taki samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to przychód z jego odpłatnego zbycia nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo, że raty leasingowe były uwzględniane w kosztach prowadzonej działalności (pomniejszały podatek dochodowy). Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu z leasingu) odpłatne zbycie takiego składnika nastąpi po upływie 6. miesięcy, to uzyskany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu PIT.

  Aby wyeliminować taką podwójną preferencję w PIT, Polski Ład wprowadza zmiany uszczelniające dotyczące odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku.

  Zmiany dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca zaprzestał wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego i nabył go do majątku prywatnego (wykupił z leasingu), a następnie odpłatnie zbył. Po zmianach, przychody z odpłatnego zbycia takich samochodów będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli ich odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 6. lat po nabyciu do majątku prywatnego.
  Wprowadzane rozwiązanie znajdzie zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Będzie zatem dotyczyć przychodów z odpłatnego zbycia samochodu, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli zatem samochód zostanie wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach.

  Ze względu m.in. na odrębną dla celów VAT definicję działalności gospodarczej, zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie w zakresie podatku dochodowego, nie wpłyną na obowiązujące zasady rozliczenia wykupu samochodów poleasingowych w VAT.

 • Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

  Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

  Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

  Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

  Więcej informacji nt ulgi: Polski Ład dla pracowników i przedsiębiorców. Specjalne rozwiązania dla klasy średniej.

 • Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej, np. z art. 44 ust. 3 ustawy PIT w przypadku zaliczek miesięcznych.

 • Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

 • W Polskim Ładzie do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonywanym na jej rzecz przez podmiot powiązany z nią, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowić będzie taką ukrytą dywidendę.

  Tym samym podatkowe skutki dokonania przez spółkę zapłat,y formalnie niebędącej „dywidendą”, lecz zapłatą za świadczenia podmiotu powiązanego, będą takie same jak w przypadku rzeczywistej wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy).

  Są 3 przypadki, które określają kwalifikowanie poniesionych przez spółkę kosztów za ukrytą wypłatę dywidendy:

  • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku, lub
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku uzyskania porównywalnego świadczenia od podmiotu z nim niepowiązanego, lub
  • koszty poniesione przez spółkę obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem tej spółki.

  Przepisy o ukrytej dywidendzie nie będą jednak stosowane wówczas, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów, stanowiących ukrytą dywidendę, będzie niższa niż zysk, uzyskany przez taką spółkę w tym samym roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w jej wyniku finansowym.

  W odpowiedzi na postulaty biznesu rząd zgodził się na odroczenie o cały rok stosowania tych regulacji. Dlatego przepisy o ukrytej dywidendzie będą stosowanie do kosztów ponoszonych przez spółki od 1 stycznia 2023 r.

 • Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

  Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 • Tak, zwiększy. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców jest dochód z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT. Takim przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

 • Tak, zwiększy. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców jest dochód z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT. Takim przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

 • To zależy od sposobu uzyskiwania przychodów z najmu i formy ich opodatkowania. W przypadku opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), wydatki na modernizację nie będą uwzględniane przy rozliczaniu ryczałtu, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, bez pomniejszania o KUP. W przypadku osiągania przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, z którego dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wydatki na modernizację będą KUP, jeżeli nie stanowią ulepszenia środka trwałego.

 • Tak.

  W polskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje zachęt podatkowych wspierających proces innowacji jako całość: ulga B+R (badania + rozwój) oraz preferencja IP Box.

  Nowe rozwiązanie w Polskim Ładzie polega na możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest IP Box. Zatem podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie będzie musiał na koniec roku podatkowego wybierać między dwoma „wykluczającymi się” preferencjami.

  Przed zmianą nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Możliwe było skorzystanie z obu rozwiązań w tym samym roku podatkowym wobec różnych kategorii dochodu – z ulgi B+R wobec dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, a IP Box wobec dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

  Rozwiązanie dotyczy podatników CIT i PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest i nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej.

 • Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, a zatem przy opodatkowaniu ryczałtem nie uwzględnia się KUP, w tym wydatków na remont mieszkania.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Dla preferencji dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP).

  Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 • Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i  przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 • Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest niemożliwe, jeżeli podatnik uzyska z tytułu prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wykonywanie takich czynności uprzednio na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie b2b nie pozbawia prawa do ryczałtu.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Po zmianach przychód z najmu prywatnego będzie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), tj. bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Na mocy przepisu przejściowego z opodatkowania na ogólnych zasadach można jednak jeszcze korzystać do końca 2022 r.

 • W takim przypadku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku.

  Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej, gdy w poprzednim miesiącu była strata?

  Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

  Czy jeżeli nie było straty, ale np. dochód 2000 zł, a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł, to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

  W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • W takim przypadku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku.

 • Polski Ład upraszcza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków.

  Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński. Możliwość ta obejmie małżonków, którzy zawarli związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

  Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

  Prawo takie rozszerzono również na podatników:

  • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie [1], w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
  • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
  • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,

  tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

   

  [1] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.

  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • W efekcie zmian wprowadzanych przez Polski Ład w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie.

  Pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

  Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

  To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej.

  W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Chodzi o przychody uzyskane:

  • z pracy na etacie oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej

  podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku działalności gospodarczej chodzi o dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

  Jeżeli podatnik równocześnie uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek wysokości przychodów (dochodów) musi być spełniony w odniesieniu do ich sumy.

  Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie.

  W rezultacie zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy (na skali) nie stracą na Polskim Ładzie. I to mimo zmian w składce zdrowotnej.

  To korzystne rozwiązanie obowiązuje również przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Każdy z nich może skorzystać z kwoty przysługującej mu ulgi, jeżeli roczne przychody mieszczą się we wskazanym limicie. Jeżeli jeden z nich dużo zarabia (przekracza limit warunkujący skorzystanie z ulgi), a drugi mniej, prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

  Zasady działania preferencji dla pracownika

  • ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu)
  • jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy może złożyć rezygnację
  • jeśli ulga nie dotyczy pracownika (i nie złożył on dobrowolnej rezygnacji) system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym; wówczas podatnik dopłaci zaległy podatek. Czyli jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c (ulga go nie dotyczy), a nie złożył rezygnacji wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku; różnicę tą jednak zwróci przy rozliczeniu rocznym

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.

  Jest ona stosowana automatycznie ponieważ „z góry” trudno jest określić wysokość przychodów rocznych. Oznacza to, że aby z niej skorzystać pracownik nie musi składać nikomu żadnego oświadczenia.

  Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Wówczas ich obciążenia podatkowe będą mniejsze.

  Dlatego pracownicy, którzy zakładają miesięczne przychody brutto wyższe od 11,1 tys. mogą (ale nie muszą) złożyć rezygnację u swojego pracodawcy. Takim osobom bowiem preferencja nie przysługuje. Dla osób o przychodach poniżej 5,7 tys. brutto/m-c ulga nie jest stosowana.

  Jeśli przychód podatnika okaże się wyższy od limitu a nie złożył rezygnacji – podatnik z automatu korzysta z ulgi przy zaliczkach miesięcznych podatku ale na koniec roku będzie musiał dopłacić cały zaległy podatek – jednorazowo.

  Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku u pracodawcy. Wówczas przestaje on stosować preferencję najpóźniej od kolejnego miesiąca.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Ulga na prototypy to zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, będące rezultatem prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Obniży to koszty wytworzenia prototypu i ułatwi wdrożenie wynalazku do produkcji.

  Co do odliczenia od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek – wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu.

  Kwalifikowane koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

  Wprowadzane są definicje:

  • produkcja próbna nowego produktu – etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu,
  • wprowadzenie na rynek  nowego produktu – działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

  Wprowadza się również katalogi:

  • kosztów produkcji próbnej:
   • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
   • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grupy 3–6 i 8 ww. Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
   • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
  • kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu:
   • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
   • badania cyklu życia produktu,
   • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

  Rozwiązanie dotyczy podatników podatku CIT oraz PIT i wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Przez ostatnie miesiące odbyliśmy dziesiątki spotkań z firmami z różnych branż oraz z ich zrzeszeniami, z Radą Biznesu i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przeanalizowaliśmy ponad 200 pism. Efektem tych spotkań i intensywnej pracy Ministerstwa Finansów i naszych współpracowników są zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. Wszystkie zmiany są spójne i prowadzą w jednym kierunku. Polski Ład to zmiany w podatkach, które stworzą optymalne warunki do szybkiego wzrostu gospodarczego. I to już w 2022 r., gdy nowe przepisy wejdą w życie. Chcemy, żeby regulacje podatkowe sprzyjały biznesowi. Stąd cały pakiet rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie polskich przedsiębiorców.

 • Tak. Kwota zmniejszająca podatek jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Polski Ład ma ułatwiać firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu, zarówno zagranicznych, jak i na rynku krajowym.

  Chodzi o wzrost wydatków na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów, jak również na pośredników i usługodawców, którzy znajdą nowych partnerów biznesowych dla firm.

  Rozwiązanie polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w CIT)/podstawy obliczenia podatku (w PIT) kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w CIT)/z pozarolniczej działalności gospodarczej (w PIT) – nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

  Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

  Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy poniesienia kosztów, a także w zeznaniach za 6 kolejnych lat podatkowych (w przypadku, gdy poniesiono stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń).

  Podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

  Uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

  Za koszty poniesione w celu zwiększenia  przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

  • uczestnictwa w targach, poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji, która umożliwia sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Program społeczno-gospodarczy Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, czyli tzw. ulga sponsoringowa. Jest to nowa propozycja zachęty podatkowej – w obecnym stanie prawnym w podatku dochodowym w ogóle nie ma takiego rozwiązania. Ulga będzie polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy poniesionych kosztów.

  W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

  Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

  Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.

  Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, a także do podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy przedsiębiorców, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe pieniądze na prowadzoną działalność.

  PRZYKŁAD. W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczać, że łącznie w podatku dochodowym zostanie rozliczone 150% poniesionego kosztu. Przyjmując, że przedsiębiorca (osoba fizyczna) współpracujący z klubem sportowym, w zamian za reklamę, przeznaczył na działalność tego klubu 20 tys. zł, to opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3800 zł, (19% x 20 tys. zł). Następuje tu zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł, od podstawy obliczenia podatku (19% x 10 tys. zł). Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5700 zł.

 • Ulga konsolidacyjna to zachęta podatkowa dla podatników, którzy chcą dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach – w przypadkach, kiedy działalność takiej przejmowanej spółki może stanowić „uzupełnienie” działalności gospodarczej polskiego podatnika.

  Ma to przynieść wymierne i długofalowe korzyści ekonomiczne dla firm przejmowanych i przejmujących.

  Ulga polega na tym, że podatnik podatku CIT będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Może to zrobić do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

  Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków – podatnik może je zrobić w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały nabyte.

  Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce, która jest osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

  • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
  • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą

  z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

  Wydatki odliczone w ramach tej ulgi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie CIT (art. 15 i 16 ustawy).

  Odliczenie przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
  • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową,
  • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
  • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT,
  • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

  Utrata prawa do ulgi konsolidacyjnej:

  • W przypadku zbycia przed upływem 36 miesięcy przez podatnika lub przez jego następcę prawnego wskazanych udziałów (akcji), w związku z nabyciem których podatnik skorzystał z odliczenia, albo ich umorzenia w powyższym terminie, licząc od dnia ich nabycia, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego wcześniej odliczenia.
  • Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia takich udziałów (akcji) zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

  Ulga zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 • Ulgę dla klasy średniej przedsiębiorcy mogą rozliczać już w zaliczkach, nie muszą czekać do rocznego rozliczenia podatku.

 • Wprowadzana do ustawy CIT ulga konsolidacyjna jest adresowana do tych podatników, którzy zamierzają dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych. Chodzi o nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych działających na tych rynkach, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub ich działalność może być racjonalnie uznana za działalność, która wspiera działalność podatnika.

  Z ulgi skorzysta podatnik, który przez okres minimum 2 lat prowadzi daną działalność gospodarczą, podobnie jak spółka, w której nabywa udziały. Nie będą to zatem podmioty utworzone „ad hoc” dla skorzystania z ulgi, ale podmioty, które już posiadają pewną pozycję na danym rynku.

  Jednocześnie z ulgi nie będą korzystać podmioty powiązane, które często wchodzą w skład grup kapitałowych. W ich przypadku transakcje nabywania i zbywania udziałów i akcji wewnątrz takiej grupy nie realizują wskazanego celu ulgi (wsparcie ekspansji gospodarczej na nowych rynkach), a stosunkowo często są przeprowadzane w celach optymalizacji zobowiązań podatkowych grupy.

 • Nie. Jeżeli jednak sprzedasz samochód przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyłeś, to będzie to przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy.

 • Tak. Do 31 grudnia 2022 r., możesz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków mieszkalnych.

 • Nie. Od 2022 roku z tej formy opodatkowania można korzystać wyłącznie na zasadach kontynuacji. Oznacza to, że rozpoczynając w 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej  nie możesz już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej.

 • Nie. Od  1.01.2022 r. zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu.

 • Tak, jeżeli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11 141 zł.

 • Tak, podatnik może zrezygnować ze stosowania ulgi dla klasy średniej, a następnie odwołać taką rezygnację.

 • Tak, płatnik wypłacający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego może zastosować kwotę zmniejszają podatek, jeżeli jest do tego uprawniony (podatnik złożył PIT-2).

 • Przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia należą do dwóch różnych źródeł przychodów, od których zaliczki pobierają płatnicy uregulowani w odrębnych przepisach ustawy PIT. Rozporządzenie, o którym mowa w pytaniu, przedłuża terminy poboru zaliczek na podatek zarówno od przychodów wypłacanych przez pracodawcę, jak i zleceniodawcę, pod warunkiem że przychody uzyskane w danym miesiącu przez podatnika nie przekroczą 12,8 tys. zł – przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

  Ze stosowania rozporządzenia może zrezygnować podatnik, który nie złożył płatnikowi PIT-2. W tym przypadku podatnik, jako zleceniobiorca, może zrezygnować z tego rozporządzenia. Zatem płatnik-zleceniodawca nie będzie stosował nowych zasad poboru zaliczek tylko od przychodu z umowy zlecenia.

 • W okresie zawieszenia działalności podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 10 i 11 ustawy PIT). Oznacza to, że podatnik, który pracuje na etacie i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w sytuacji zawieszenia tej działalności może złożyć płatnikowi PIT-2.

 • Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom fizycznym uzyskującym przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy i/lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się przychodów/dochodów z wynajmu nieruchomości.

 • Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

  Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do  ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

 • W opisanej sytuacji, jeśli przewidywany dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 30 tys. zł, to zleceniobiorca nie składa wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że zleceniodawca nie pobiera z wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczek na podatek dochodowy.

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa) nie może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2.

 • Tak, może jeżeli łączne jego przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce podatnik stosuje wzór 1, w którym A oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie za który podatnik oblicza zaliczkę z działalności gospodarczej.

 • Nie, zwrotu nie należy dokonywać. Podatnik może cofnąć w każdym czasie wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej i w takiej sytuacji płatnik uwzględni wycofanie tego wniosku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał wniosek o cofnięciu.

 • Przedsiębiorca rozliczający się na skali podatkowej, który opłaca zaliczki na podatek w formie uproszczonej, nie może w ciągu roku skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Skorzysta z niej dopiero w zeznaniu rocznym (przy założeniu, że spełnia warunki do jej zastosowania).

 • Zgodnie z § 4. Rozporządzenia, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. Przepisy nie uzależniają realizacji powyższego zwrotu od wysokości kwoty.

 • Należy odrębnie wyliczyć zaliczkę ze stosunku pracy i odrębnie zaliczkę z umowy zlecenia. Nie kompensujemy ich, nie „mieszamy”.

 • Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka „należna” za ten miesiąc.
  Pracownik nie mógł złożyć wniosku o rezygnację z niższej zaliczki na podstawie rozporządzenia, ponieważ złożył PIT-2 u tego pracodawcy. Natomiast po wejściu w życie art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli od 10 marca 2022 r.) pracownik ma możliwość złożenia takiego wniosku także do płatnika, u którego złożył PIT-2.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 • Nie, zastosowana w trakcie roku ulga dla klasy średniej nie stanowi zaległości podatkowej, nie są więc od niej naliczane odsetki.

 • Tak, osiąganie przychodów z emerytury nie wyklucza stosowania ulgi dla klasy średniej. Warunkiem stosowania ulgi jest uzyskanie przychodów z pracy na etacie w przedziale od 5701 zł do 11141 zł.

 • Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł, stosujesz ulgę.

 • Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami.

  Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

 • Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

 • Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia – 85528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.

  Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej.

  Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

 • Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej  łączne przychody pracownika przekroczyły 11141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

 • Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę.

  Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego – jest to przychód z innych źródeł.

 • Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

 • Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

 • Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

 • Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 • Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:

  • przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł oraz
  • pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 • Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

  W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 • Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

 • Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

 • Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł.

  Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

  Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A) Kwota ulgi
  od 68 412 do 102 588 [A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17
  ponad 102 588 do 133 692 [A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

  W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

  Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A) Kwota ulgi
  od 68 412 do 102 588 [A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17
  ponad 102 588 do 133 692 [A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

  W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

 • Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

 • Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).

  Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 • Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

  • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w ustawie Polski Ład[1] – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.
  • Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:
   • na zasadach ogólnych według skali podatkowej  albo
   • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. 

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

 • Od 2022 roku Polski Ład wprowadził zachętę podatkową dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

  Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

  • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

  – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

   • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
   • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

  W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów:

  • 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.
 • Ulga IP Box, znana też jako Innovation Box lub Patent Box, została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

  Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

  Polski Ład umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój (B+R). Więcej: wiecejwportfelach.gov.pl

  Od 2022 r. stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Więcej o uldze na prototyp.

 • Ulga B+R zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 200 proc. w przypadku:

  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;
  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);
  • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

  Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

  Coraz więcej polskich firm opiera swą filozofię działania o innowacje związane z prowadzeniem własnych badań i prac rozwojowych. W 2020 r. z ulgi B+R skorzystało 1 632 podatników CIT oraz 1 605 podatników PIT, co oznacza, że z ulgi skorzystało o 27,6% więcej podmiotów gospodarczych niż rok wcześniej.

  Podatnicy CIT za 2020 rok odliczyli od podstawy opodatkowania 3 133 mln zł (wzrost o 39,4%), a PIT 503 mln zł, i było to więcej o 34,3%. Łącznie, w 2020 r. odliczono od podstawy opodatkowania 3 636 mln zł, czyli o 43,1% więcej niż w 2019 r.

  Polski Ład umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój (B+R). Więcej: wiecejwportfelach.gov.pl

  Od 2022 r. stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Więcej o uldze na prototyp.

 • Od 1 lipca 2022 r. firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik.

  Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

  Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash-flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60. dni.

  Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT. To rozwiązanie jest również korzystne dla podmiotów, które przed wejściem do grupy nie miały prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykonywanie świadczeń wykluczających to prawo (np. zwolnionych z VAT usług finansowych).

 • Od 1 lipca 2022 r. firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik.

  Podmioty, które będą chciały utworzyć grupę VAT, nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT.

  Muszą one być jednak powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

  W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50 proc. udziału kapitałowego. Chodzi o to by, jeden z podatników posiadał bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

  Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie to będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

  Czas funkcjonowania grupy VAT nie może być krótszy niż 3 lata. Będzie jednak można przedłużyć ten okres.