Ulgi na IPO i Venture Capital - Polski Ład


Informacje u ulgach na IPO i Venture Capital: ulgi na IPO, ulgi dla eminenta, ulgi dla inwestora indywidualnego, korzyści dla firm, inwestorów i gospodarki

28.07.2021

Biurko. Po lewej stronie ręka z długopisem na dokumentach z wykresami. Po lewej - kalkulator.

Ulgi na IPO

Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego - w ramach przyjętej strategii rozwoju rynku kapitałowego - z myślą o firmach i inwestorach indywidualnych, zostaną wprowadzone zachęty w postaci specjalnych ulg podatkowych.  

Ulga dla emitenta

Każda strategia poszukiwania dodatkowych środków na rozwój firmy wymaga poniesienia kosztów związanych z m.in. przygotowaniem i przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, zatrudnieniem maklera i kancelarii przygotowującej prospekt czy działaniami marketingowymi. Wydatki związane z IPO umożliwią uwzględnienie w rachunku podatkowym  150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, w tym na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT. Efektem tego jest zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie biznesu i zwiększenie skali prowadzonej działalności.

Ulga dla inwestora indywidualnego

Przy osiągnięciu zysków kapitałowych każdy udziałowiec ma obowiązek zapłaty 19% tzw. podatku Belki. Propozycja polega na tym, aby każdy inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki w ramach IPO i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od zysków z ich sprzedaży. Korzyści z takiego wsparcia odnosi bezpośrednio inwestor, ale pośrednio także firma, która weszła na giełdę.

Dla kogo ulga IPO?

Z ulgi mogą skorzystać spółki akcyjne, które:

 • są polskimi rezydentami podatkowymi,
 • nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Z ulgi można skorzystać tylko raz, jest ona bowiem skierowana do spółek nienotowanych wcześniej
na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak skorzystać z ulgi IPO?

Odliczeniu podlegają wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych: na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe
i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem, związane bezpośrednio
i wyłącznie z tą ofertą. Propozycja przewiduje również możliwość odliczenia wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe.

Wydatki, które nie są wydatkami na usługi doradcze, odlicza się od podstawy opodatkowania
w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 150% ich wartości. Wydatki
na usługi doradcze,

Korzyści dla firm

 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 150% wartości wydatków poniesionych bezpośrednio na pierwszą ofertę publiczną dotyczącą akcji,
 • wsparcie działań, które zmierzają do poszerzenia kręgu udziałowców,
 • zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie biznesu,
 • zwiększenie skali prowadzonej działalności.

Korzyści dla inwestorów indywidualnych

 • możliwość inwestycji w akcje bez podatku,
 • więcej możliwości inwestycyjnych na giełdzie.

Korzyści dla gospodarki

 • rozwój rynku kapitałowego,
 • większa stabilność rynku kapitałowego (inwestycje długoterminowe),
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Ulga dla Venture Capital

Rozwój firmy nie jest możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne narzędzia okazują się niewystarczające, konieczne są rozwiązania szyte na miarę.

Jeżeli przedsiębiorstwo innowacyjne bądź innowacyjny start-up szuka inwestora, może skorzystać
z pośrednictwa funduszu Venture Capital. Inwestor, który chce pomnożyć swoje środki, w ten sposób już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50% kwoty inwestycji. Kwotę tę odliczy
od swojego dochodu, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych. Poprawi to dostęp do finansowania dla startupów i firm, które inwestują w innowacje.

Nowoczesne mechanizmy wsparcia dla rozwoju biznesu

Informacje podstawowe, lista ulg podatkowych, co to jest estoński CIT

Estoński CIT

Informacje o estoński CIT: co to jest, zasady opodatkownaia, korzyści dla firm, korzyści dla gospodarki

Ulga konsolidacyjna

Informacje o uldze konsolidacyjnej: jak skorzystać z ulgi, dla kogo ulga

Ulga na ekspansję

Informacje o uldze na ekspancję: jak skorzystać z ulgi na ekspansję i rozwój firm w Polskim Ładzie