Porozumienie inwestycyjne (interpretacja 590) - Polski Ład


Porozumienie inwestycyjne - wiążąca opinia dla inwestorów strategicznych o skutkach podatkowych planowanej inwestycji

20.01.2022
Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN

Widok na wejście do gmachu Ministerstwa Finansów. Dwie osoby przy schodach, trzy przy wejściu.

Wzorem Włoch, Węgier, Słowacji i innych krajów, które konkurują z Polską o inwestycje, Ministerstwo Finansów będzie wydawać strategicznym inwestorom jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to porozumienie inwestycyjne, tzw. interpretacja 590.

Co to jest porozumienie inwestycyjne

To nowy instrument prawa podatkowego, który umożliwi inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz określenie skutków podatkowych inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego, jak i zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

 • uprzedniego porozumienia cenowego,
 • opinii zabezpieczającej,
 • interpretacji indywidualnej,
 • wiążącej informacji akcyzowej,
 • wiążącej informacji stawkowej.

W ten sposób inwestor, na swój wniosek, uzyska od organu podatkowego możliwie pełne wyjaśnienie wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne to odpowiedź na potrzeby strategicznych inwestorów – zarówno zza granicy, jak i z Polski.

Kto może złożyć wniosek,

Każdy, kto planuje lub rozpoczął w Polsce inwestycję o wartości 100 mln zł (od 2025 r. 50 mln zł).

Co to jest inwestycja

Inwestycję należy rozumieć jako nową inwestycję*, czyli:

 1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu ,lub
 2. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

* zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752).

Wniosek o interpretację 590

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego zawiera:

 • dane identyfikujące inwestora,
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy podatki.gov.pl,
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji,
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia,
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia,
 • proponowany przedmiot porozumienia.

Zakres porozumienia

Wniosek może obejmować ekwiwalent:

 • uprzedniego porozumienia cenowego,
 • opinii zabezpieczającej,
 • wiążącą informację akcyzową,
 • wiążącą informację stawkową,
 • interpretacji indywidualnej,

jednak zakres wniosku może być zróżnicowany w zależności od planowanej inwestycji.

Procedura

Procedura zawierania porozumienia inwestycyjnego jest odformalizowana.

Aby uzgodnić zakres i treść porozumienia inwestycyjnego Minister Finansów może:

 • zwracać się do inwestora o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie wniosku, w tym przez dostarczenie próbki towaru, lub
 • zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

Opłaty

Opłata wstępna:

 • wynosi 50 tys. zł,
 • inwestor powinien ją zapłacić uiścić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego,
 • jest pobierana jest od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego
 • w przypadku odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia jest zwracana inwestorowi w pełnej wysokości – inwestor nie ponosi negatywnych konsekwencji odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia.

Opłata główna:

 • opłata główna jest pobierana od zawarcia lub zmiany porozumienia,
 • jej wysokość jest określana w treści porozumienia i może wynosić od 100 do 500 tys. zł,
 • inwestor powinien ją zapłacić w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia,
 • w przypadku wniosku wspólnego nie jest naliczana od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna inwestorów).

Zmiana porozumienia:

 • opłata wstępna od wniosku o zmianę porozumienia jest o połowę niższa, tj. wynosi 25 tys. zł,
 • ustawowy przedział opłaty głównej dla zmiany porozumienia jest o połowę niższy niż w przypadku opłaty głównej od zawarcia porozumienia – wynosi zatem 50-250 tys. zł.

Okres obowiązywania

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane na czas określony wskazany w treści porozumienia, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych.

Jest możliwe przedłużenie albo skrócenie okresu obowiązywania porozumienia Porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami.

Jeżeli okres między dniem ogłoszenia przepisów, które mają wpływ na treść porozumienia inwestycyjnego, a dniem ich wejścia w życie jest krótszy niż 30 dni, i w tym okresie porozumienie nie zostanie zmienione, a inwestor zastosuje się do porozumienia w okresie 30 dni od dnia ich wejścia w życie, to wówczas nie następuje:

 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego
 • naliczenie odsetek za zwłokę.

Ochrona dla przedsiębiorcy

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora, jak i dla organów podatkowych inwestora. Daje to inwestorowi, istotną z punku biznesowego, gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Zmiana i wypowiedzenie porozumienia

 • wniosek o zmianę porozumienia może złożyć w każdym czasie zarówno inwestor, jak i Minister Finansów,
 • zmiana porozumienia, która wynika ze zmiany przepisów, pozwala inwestorowi uniknąć zapłaty opłaty wstępnej i głównej związanej ze zmianą porozumienia,
 • inwestor może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne – w takim przypadku rozwiązanie porozumienia następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego,
 • Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne tylko w określonych ustawowo sytuacjach,
 • porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami.

Ewidencja podmiotów

Minister Finansów prowadzi ewidencję inwestorów i porozumień inwestycyjnych, która obejmuje:

 • dane identyfikujące inwestora,
 • dzień złożenia, zmiany i cofnięcia wniosku o zawarcie porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do wniosku o zawarcie porozumienia,
 • dzień zawarcia porozumienia inwestycyjnego,
 • okres obowiązywania porozumienia,
 • dzień złożenia, zmiany i cofnięcia wniosku o zmianę porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do wniosku o zmianę porozumienia,
 • dzień zmiany porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do porozumienia,
 • dzień i przyczynę wygaśnięcia porozumienia,

 

Ewidencja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów

Zmiany w podejściu do inwestorów strategicznych oraz rozwiązania wspierające prowadzenie działalności gospodarczej i innowacje

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Jedno okienko dla wielkich inwestorów, kluczowe inwestycje bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów.

Podatkowe Grupy Kapitałowe

Ułatwienia dla PGK w Polskim Ładzie: minimalny kapitał zakładowy, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat

Korzystne rozwiązania dla holdingów

Polski Ład to łatwiejsze inwestowanie przez holdingi

Grupy VAT

Rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do PGK nie muszą w transakcjach między sobą rozliczać VAT-u