Ulga sponsoringowa (CSR) - Polski Ład


Odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę

25.01.2022

Najważniejsze zmiany

  • Dzięki uldze sponsoringowej (na CSR) każdy sponsor, który przyjedzie do Polski i zainwestuje np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, może wliczyć w koszty 1,5 mln zł.
  • Ulga na takich samych zasadach jest otwarta także dla każdego polskiego przedsiębiorcy.
  • Dzięki temu rozwiązaniu zyskają m.in. z instytucje kultury, kluby sportowe czy uczelnie wyższe.

Ulga sponsoringowa (na CSR - ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) to rozwiązanie w ramach podatkowego restartu gospodarki, które przyniesie korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Spowoduje, że wspieranie działalności w tych obszarach stanie się bardziej atrakcyjne. Przedsiębiorcy, celebryci czy wielcy artyści będą bardziej zainteresowani współpracą np. z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi. Pozwoli to tym podmiotom pozyskać dodatkowe środki na prowadzoną działalność kulturalną, sportową czy naukową.

Rynek sponsoringu w Polsce szybko się rozwija. W 2020 roku tylko sponsoring sportu to – według różnych szacunków – nawet 1 mld zł wydanych przez firmy na wspieranie działalności klubów sportowych czy na stypendia dla sportowców. Szacujemy, że w efekcie zastosowania ulgi w 2022 roku firmy zaoszczędzą ok. 100 mln zł.

Co to jest ulga sponsoringowa (na CSR)

To zachęta podatkowa. Każdy sponsor, który przyjedzie do Polski i zainwestuje np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, może wliczyć w koszty 1,5 mln zł. Ulga na takich samych zasadach jest otwarta także dla każdego polskiego przedsiębiorcy. Bez dolnych i górnych limitów. W ten sposób firmy będą bardziej niż kiedykolwiek zainteresowane np. współpracą z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi. Beneficjentom pozwoli to zdobyć dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Dla sponsorów będzie to silny impuls w kierunku rozwoju CSR.

Jak działa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Odliczenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozlicza więc 150 proc. poniesionego kosztu.

  • W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową.
  • Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
  • Natomiast, w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, odliczeniu podlegają m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, podlegają odliczeniu, jeżeli są realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Ulga sponsoringowa (na CSR) - korzyści dla przedsiębiorcy

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z muzeum, w zamian za reklamę przeznaczy na działalność muzeum 20 tys. zł, to np. opłacając liniowy podatek PIT według 19 proc. stawki w podatku dochodowym zyskuje:

  • 3,8 tys. zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, oraz dodatkowo
  • 1,9 tys. zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł.

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5,7 tys. zł.

Repatriacja kapitału

Korzystne warunki powrotu i inwestowania pieniędzy w Polsce, przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Ulga na powrót

Ulga na powrót to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia

Ryczałt dla nowych inwestorów

Korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski

Bezpieczny powrót kapitału

Szansa dla firm na świeży start z podatkowo czystym kontem i rezygnację z ryzykownych praktyk podatkowych

Fundacje rodzinne

Skuteczne zabezpieczenie firmy w sytuacji, gdy potomkowie przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą nią zarządzać