Zerowy PIT dla rodzin 4+ - Polski Ład


Nowa ulga dla dużych rodzin 4+. Dzięki PIT-0 dla dużych rodzin rodzic z przychodem do 85 528 zł nie będzie płacić PIT

25.01.2022

Najważniejsze zmiany

 • PIT-0 dla rodzin 4+ dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie.
 • Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia zawartych z firmą i przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • PIT-0 dla rodzin 4+ obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych), uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.
 • Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

W ramach Polskiego Ładu wprowadzamy PIT-0 dla rodzin 4+. To prawdziwa prorodzinna rewolucja w podatkach i realna pomoc dla polskich rodzin. Dzięki niej zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestanie płacić PIT.

Ulga dla dużych rodzin to kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu. Nowa preferencja podatkowa dla rodzin 4+, obok takich programów jak 500 plus czy Wyprawka szkolna, to realna i wymierna pomoc rodzicom

Dzięki PIT-0 dla rodzin 4+ w portfelach rodziców zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

PIT-0 dla rodzin 4+

Jak działa PIT-0 dla dużych rodzin

Ulga dla rodzin 4+, zwana też PIT-0, to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

PIT-0 dla rodzin 4+ - jak działa

Na czym polega

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
  • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  • jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,
 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.
Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • był opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo był rodzicem zastępczym.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie.

Ulga przysługuje podatnikowi wychowującemu dzieci: małoletnie, dorosłe, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dorosłe, do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci w roku podatkowym:

 • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub ustawy o ryczałcie, z wyjątkiem opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub
 • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Uwaga! Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Aby skorzystać z tego odliczenia warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać ze zwolnienia.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga w praktyce

Z ulgi możesz korzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym uzyskałeś przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku).

Jeśli spełniasz warunki do ulgi i chcesz aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to złóż płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do ulgi.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru (możesz sam je zredagować). Musi jednak zawierać klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zmiany w wynagrodzeniach

Informacje o najważniejszych zmianach, które bezpośrednio wpływają na wysokość Twojego wynagrodzenia po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu

Poradnik dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci

Pytania i odpowiedzi

Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Polskiego Ładu? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań