Kalkulator Polski Ład - wynagrodzenie dla umowy o pracę


Kalkulator pozwala oszacować wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto, które uwzględnia zmiany wynikające z przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu

22.03.2022

Udostępniony kalkulator:

  • oblicza kwotę wynagrodzenia netto z jednego stosunku pracy (umowa o pracę),
  • uwzględnia pracę w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania,
  • uwzględnia kwotę wolną od podatku,
  • pozwala wyliczyć wynagrodzenie z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej,
  • pozwala wyliczyć wynagrodzenie z uwzględnieniem przedłużania terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy PIT,
  • nie uwzględnia dobrowolnych potrąceń, np. spłat pożyczek, kart sportowych,
  • uwzględnia 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • uwzględnia uczestnictwo w programie PPK przy założeniu, że wpłata do PPK następuje w miesiącu wypłaty wynagrodzenia,
  • nie uwzględnia nagród jubileuszowych i innych dodatkowych świadczeń,
  • nie uwzględnia wypłaty świadczeń z ZUS i z ZFŚS,
  • nie uwzględnia innych ulg i zwolnień:
   • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
   • ulga na powrót,
   • ulga PIT-0 dla rodzin 4+,
   • ulga PIT-0 dla seniorów.

Kalkulator pozwala porównać kwotę wynagrodzenia liczonego w 2022 r. z wynagrodzeniem liczonym wg zasad z 2021 r. (w celu zapewnienia większej porównywalności dla zasad wynagrodzenia z 2021 r. - przyjęto obowiązującą w 2022 r. kwotę limitu dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 177 660 zł).

UWAGA. W wyliczeniu mogą wystąpić różnice wynikające z zaokrągleń podatkowych i składkowych.

Oblicz

Wersja: 2.0

Zaktualizowano: 28 stycznia 2022