Procedura wzajemnego porozumiewania się w sprawach indywidualnych (MAP)


Informacje ogólne

Zawierane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy) przewidują procedurę wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedure – MAP), w trakcie której właściwe organy umawiających się państw dążą do wyeliminowania podwójnego opodatkowania. Większość umów zawartych przez Polskę jest wzorowana na Modelowej Konwencji OECD (MK OECD).

Wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się można złożyć, jeśli działania jednego lub obu państw stron umowy powodują (lub spowodują) opodatkowanie wnioskodawcy niezgodne z umową.

Wnioskodawca kieruje wniosek do właściwego organu państwa rezydencji podatkowej. Jeżeli sprawa dotyczy dyskryminacji (w rozumieniu umowy), wnioskodawca może również skierować go do właściwego organu państwa, którego jest obywatelem.

Po otrzymaniu wniosku właściwy organ bada, czy jest on dopuszczalny (złożony w terminie i skierowany do właściwego podmiotu) i uzasadniony (istnieje naruszenie umowy). Jeśli tak, wszczynane są konsultacje pomiędzy właściwymi organami zainteresowanych państw.   

Większość zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje arbitrażu jako dodatkowego etapu procedury wzajemnego porozumiewania się.

Umowy nie przewidują terminu na zawarcie porozumienia przez właściwe organy. Czas trwania procedury zależy od współpracy z zagranicznymi organami podatkowymi, uzyskania informacji od organów podatkowych i od dostarczenia informacji przez podatnika.

Od zawartego porozumienia nie można się odwołać.

Procedura wzajemnego porozumiewania się jest niezależna od procedur krajowych. Wniosek o jej wszczęcie nie jest przeszkodą aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w prawie wewnętrznym państw-stron umowy (np. odwołanie od decyzji, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, skarga sądowa). Jednak prawomocny wyrok polskiego sądu będzie wiążący dla Ministra Finansów w zakresie oceny danej sprawy.

Wniosek o wszczęcie procedury

Wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się należy sporządzić pisemnie w języku polskim. Nie podlega on opłacie skarbowej.

Trzeba go złożyć w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu, które powoduje opodatkowanie niezgodne z postanowieniami umowy.

Poszczególne umowy mogą określać inny termin na złożenie wniosku (np. Włochy - 2 lata, Meksyk - 4,5 roku). 

Wniosek należy wysłać na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatków Dochodowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Przed wszczęciem procedury ocenia się, czy wniosek został złożony w terminie oraz czy doszło do naruszenia umowy, a także ustala stan faktyczny sprawy.

W związku z tym wniosek powinien zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy, tzn. imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej.
 2. Wskazanie państw oraz przepisów umowy, których dotyczy wniosek.
 3. Wskazanie daty pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z umową.
 4. Wskazanie lat podatkowych objętych wnioskiem.
 5. Opis stanu faktycznego sprawy, czyli wszelkie istotne informacje związane ze sprawą.
  Zakres informacji zależy od charakteru sprawy. W szczególności jest to:
  1. wskazanie rodzaju dochodów/przychodów objętych wnioskiem,
  2. wskazanie kraju rezydencji podatkowej wnioskodawcy,
  3. opis okoliczności powodujących opodatkowanie niezgodne z umową.
   Jeśli informacje we wniosku okażą się niewystarczające, wnioskodawca zostanie pisemnie poproszony o przekazanie dodatkowych wyjaśnień
 6. Uzasadnienie wniosku – własne stanowisko wnioskodawcy.
 7. Informację o krajowych lub zagranicznych postępowaniach dotyczących sprawy objętej wnioskiem.
 8. Zobowiązanie wnioskodawcy do dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów, które mogą wpływać na wynik sprawy.

Do wniosku trzeba dołączyć kopie dokumentów, które poświadczają istotne dla sprawy informacje. Są to w szczególności: rozliczenia podatkowe w drugim państwie, korespondencja z organami podatkowymi tego państwa, kopie decyzji podatkowych, protokołów kontroli lub innych dokumentów, które świadczą o podwójnym opodatkowaniu.

Kopie dokumentów obcojęzycznych trzeba dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Procedura wzajemnego porozumiewania się w sprawach dot. podmiotów powiązanych

Inaczej wygląda procedura wzajemnego porozumiewania się w sprawach dot. podmiotów powiązanych. Informacje na ten temat znajdują się na stronie podatki.gov.pl w części dotyczącej cen transferowych. 

Materiały OECD

Informacje nt. procedury wzajemnego porozumiewania się znajdują się na stronie OECD (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Na uwagę zasługują w szczególności (linki otwierają nowe okna w innym serwisie):

Podatkowa współpraca międzynarodowa

Kliknij, aby wrócić do strony Podatkowej Współpracy Międzynarodowej