Sposób odliczania


11.10.2019

Jaką kwotę można odliczyć

W przypadku wydatków:

  • nielimitowanych – odliczasz kwotę faktycznie poniesioną,
  • ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – odliczasz kwotę faktycznie poniesioną, nie wyższą niż limit,
  • częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie – odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie,
  • na leki – odliczasz różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Przykład

Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, w maju 170 zł a czerwcu 245 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 235 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Miesiąc

Faktyczny wydatek

Przysługujące odliczenie

Sposób obliczenia

Marzec

90 zł

0 zł

90 – 100 < 0

Kwiecień

120 zł

20 zł

120 – 100 = 20 zł

Maj

170 zł

70 zł

170 – 100 = 70 zł

Czerwiec

245 zł

145 zł

245 – 100 = 145 zł

SUMA

625 zł

235 zł

 

Jak odliczyć

Odliczenia możesz dokonać:

  • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej
  • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Jeżeli w roku podatkowym, wśród wyżej wymienionych dochodów (przychodów), uzyskałeś dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu („ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym).

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. I odwrotnie, odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

UWAGA! Kwota przysługującego odliczenia, w części w jakiej nie znalazła pokrycia w twoich dochodach (przychodach) w danym roku podatkowym nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Naczelnik urzędu skarbowego może, na wniosek podatnika, w związku z poniesionymi wydatkami, które uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej:

  • zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy,
  • ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.