Ulga e-TOLL


Od 29 czerwca 2021 roku obowiązuje w podatku dochodowym ulga związana z wydatkami na wdrożenie systemu do poboru opłat e-TOLL.

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów jest ustalany na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych - możesz skorzystać z ulgi e-TOLL w PIT.

Na czym polega ulga / co można odliczyć

Ulga polega na odliczeniu od dochodu  opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

  • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego [1],
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w 2021 roku.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jaka jest wysokość ulgi

Maksymalnie można odpisać kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Nie może być ich więcej niż pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd opłacony elektronicznie z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 r.  PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28 lub PIT-28S. Kwotę odliczenia wykazuje się w załączniku PIT/O (wiersz 8 w części B), z tym, że w przypadku odliczania ulgi w zeznaniu PIT-28, ulgę wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu (część D.4.).

[1] definicje w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

Podstawa prawna

  • 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne