Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zagraniczne


06.11.2019

Co można odliczyć

Odliczeniu podlegają składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska (RP) państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Odlicza się kwotę faktycznie zapłaconej składki, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Czego nie można odliczyć

Nie odlicza się składek:

 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP,
 • odliczonych:
  • od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż RP państwie członkowskim UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT,
 • zapłaconych w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest RP, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa.

Kiedy i jak odliczyć składki

Odliczenie następuje:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek:
  • przez płatników,
  • przez podatników, którzy osiąga dochody bez pośrednictwa płatnika: ze stosunku pracy z zagranicy; z emerytur i rent z zagranicy lub działalności wykonywanej osobiście,
 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek albo miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy,
 • w trakcie roku podatkowego przy opłacaniu karty podatkowej przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej,
 • w trakcie roku podatkowego przy opłacaniu zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub PIT-28.

Potwierdzeniem wydatku jest każdy dokument, który stwierdza zapłatę składki.

Podatnik, który opłaca kartę podatkową jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach - po upływie roku podatkowego, do 31 stycznia,

Osoba duchowna, która opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach - po upływie roku podatkowego, do 31 stycznia.