Składki na ubezpieczenia zdrowotne – krajowe


06.11.2019

Co można odliczyć

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. opłacone w toku podatkowym bezpośrednio przez podatnika,
 2. pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Odlicza się kwotę faktycznie zapłaconej składki, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Czego nie można odliczyć

Odliczenie nie dotyczy składek:

 1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy PIT,
 2. których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Kiedy i jak odliczyć składki

Odliczenie następuje:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek:
  • przez płatników,
  • przez podatników, którzy osiągają dochody bez pośrednictwa płatnika: ze stosunku pracy z zagranicy; z emerytur i rent z zagranicy lub z działalności wykonywanej osobiście,
 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek albo miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy,
 • w trakcie roku podatkowego przy opłacaniu karty podatkowej przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej,
 • w trakcie roku podatkowego przy opłacaniu zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub PIT-28.

Dokumentem, który potwierdza wydatek jest każdy dokument, który stwierdza zapłatę składki.

Co zrobić, żeby odliczyć składki

 • Podatnik, który opłaca kartę podatkową jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach - po upływie roku podatkowego, do dnia 31 stycznia.
 • Osoba duchowna, która opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach - po upływie roku podatkowego, do dnia 31 stycznia.