Składki na ubezpieczenia społeczne – zagraniczne


06.11.2019

Co można odliczyć

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska (RP) państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Odliczenie od dochodu/przychodu nie dotyczy składek:

 1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP,
 2. zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 3. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 4. zapłaconych w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest RP, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa,
 5. odliczonych:
  • od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż RP państwie członkowskim UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/od dochodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość odliczenia ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu/przychodu.

Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. 

Dowodem może być każdy dokument, który stwierdza poniesienie wydatku.

Jak odliczyć składki

Odliczenie w trakcie roku podatkowego następuje przy:

 1. obliczaniu zaliczek na podatek:
  • przez płatników,
  • przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy,
  • przez podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika: ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy lub z działalności wykonywanej osobiście.
 2. obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Po zakończeniu roku podatkowego kwoty odliczeń należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub PIT-28.