Składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe


06.11.2019

Co można odliczyć

Odliczeniu od dochodu podlegają składki do ZUS [1]:

 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Odliczeniu od przychodu podlegają składki do ZUS [1] zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Odliczenie od dochodu/przychodu nie dotyczy składek:

 1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku, 
 2. których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 3. zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 4. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 5. odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie przepisów ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość odliczenia ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu/przychodu. 

Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. 

Dowodem może być każdy dokument, który stwierdza poniesienie wydatku.

Jak odliczyć składki

Odliczenie w trakcie roku podatkowego następuje przy:

 1. obliczaniu zaliczek na podatek:
  • przez płatników,
  • przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej lub z najmu, dzierżawy,
  • przez podatników, którzy osiągając dochody bez pośrednictwa płatnika: ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy lub z działalności wykonywanej osobiście.
 2. przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Po zakończeniu roku podatkowego kwoty odliczeń należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub PIT-28.


Przypisy:

[1] o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych