Ulga z tytułu inwestycji


06.11.2019

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodów, do  wysokości wynikającej ze wsparcia przyznanego na realizację nowej inwestycji. [1]

Wysokość wsparcia, a w konsekwencji wysokość zwolnienia podatkowego, jest uzależniona od wielkości kosztów określonego rodzaju poniesionych przez podatnika (kosztów kwalifikowanych) oraz maksymalnej dopuszczalnej w danych warunkach pomocy publicznej.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. [2]

Komu przysługuje ulga

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej i miejsca planowanej inwestycji, z wyjątkiem obszarów występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, ale z zastrzeżeniem inwestycji dotyczących tych złóż. [3]

Czym są koszty kwalifikowane

Mogą nimi być koszty o charakterze inwestycyjnym (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne), pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu. 

Kosztami kwalifikowanymi mogą być również (alternatywnie) dwuletnie koszty pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej pomocy publicznej, ponoszone w okresie ważności decyzji o wsparciu. [4]

Ile można odliczyć

Wielkość wsparcia udzielanego w formie omawianego zwolnienia nie może przekroczyć dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej dla danego przedsiębiorcy, w szczególności uwzględniając maksymalną intensywność pomocy dla obszaru, w którym zlokalizowana jest inwestycja. [5]

Jak odlicza się ulgę

Z ulgi można korzystać już w trakcie roku podatkowego, w którym ponoszone są koszty kwalifikowane, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

W sytuacji, gdy podatnik nie wykorzystał w całości przyznanego wsparcia, prawo do jego wykorzystania przysługuje także w późniejszych latach.

W razie uchylenia decyzji o wsparciu podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku. [6]


Przepisy

[1] art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT

[2] art. 21 ust. 5a ustawy PIT

[3] art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

[4] art. 2 pkt 7 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

[5] art. 4 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

[6] art. 21 ust. 5c ustawy PIT