Pytania i odpowiedzi


Znajdź odpowiedź na pytanie związane z OPP w usłudze Twój e-PIT za rok 2020

15.02.2021

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

Jeżeli OPP nie znajduje się w wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta.

Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1% w zeznaniu za rok ubiegły (np. konkretny podopieczny fundacji)?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT przygotowanym przez urząd skarbowy. Można zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy. Przekazanie 1% to wybór podatnika.

Co jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym również dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik wybiera usługę Twój e-PIT po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl. Loguje się:

  • przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28,
  • używając swoich danych podatkowych (PESEL albo NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za rok 2019, jedna kwota przychodu z dowolnej informacji od płatników za 2020 rok (np. PIT-11, który podatnik otrzymał od pracodawcy) oraz kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za rok 2019,
  • używając aplikacji mObywatel.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2020 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Co z 1% na OPP osób, które rok wcześniej przekazały 1% na organizację, która przestała istnieć/straciła status OPP?

Jeżeli OPP nie ma już w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. W tym wypadku podatnik może wpisać nr KRS innej OPP albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji.

Co w sytuacji jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcesz przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1% podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP lub nie wskazywać celu szczegółowego.

Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny, czy też nie.

W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani – w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT – występuje jako podatnik.

Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chciałby przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w usłudze Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wybrać usługę Twój e-PIT po zalogowaniu się w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl:

  • przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28,
  • używając swoich danych podatkowych (PESEL albo NIP i data urodzenia; kwota przychodu z rozliczenia za rok 2019, jedna kwota przychodu z dowolnej informacji od płatników za 2020 rok (np. PIT-11, który podatnik otrzymał od pracodawcy) oraz kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za rok 2019,
  • używając aplikacji mObywatel.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2020 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Co z emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą).

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT?

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia.

Jeśli złożę PIT-OP po 30 kwietnia, to czy przekażę 1% wybranej OPP?

Tak. Jeśli złożysz PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 31 maja 2021 r. będziesz mógł przekazać 1% wybranej OPP.

UWAGA: Jeżeli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty 1% podatku należnego nastąpi na wniosek podatnika złożony w zeznaniu lub korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP również w przypadku, gdy zostanie ono złożone po 30 kwietnia 2021 r. nie później jednak niż do 31 maja 2021 r.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku, jeśli ma kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty „0” i nie ma profilu zaufanego (PZ) lub bankowości elektronicznej? Czy może to zrobić przez e-Deklaracje lub papierowo? W jaki sposób powinien podpisać się w e-Deklaracjach?

Jeśli podatnik nie ma możliwości założenia PZ, nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów albo kwotą nadpłaty albo do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania się, aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, to może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje. W e-Deklaracjach podatnik podpisuje PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2019 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

Czy jeśli emeryta/rencistę rozlicza organ rentowy i w ubiegłym roku przekazywał 1%, to czy ZUS może przepisać OPP do rozliczenia?

Podatnik może przekazać 1% podatku, wskazując wybraną OPP w swoim zeznaniu PIT lub oświadczeniu PIT-OP. Organ rentowy nie uwzględnia tej informacji w deklaracji, może to zrobić tylko podatnik za pomocą oświadczenia PIT-OP.

Skoro w PIT-37/PIT-36 emeryta znajdzie się OPP wskazana przez niego w ubiegłym roku to czy to oznacza, że jeśli emeryt niczego w tym roku nie zrobi (nie będzie korzystał z ulg, nie będzie zaglądał do swoich PIT-ów i ich potwierdzał), to do tej OPP z ubiegłego roku automatycznie trafi jego 1%?

Jeśli za rok 2020 w usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostało zeznanie PIT-37 albo PIT-36 i nie zostanie ono zaakceptowane albo odrzucone, czy też podatnik sam nie złoży zeznania podatkowego, to zeznanie PIT-37 będzie automatycznie zaakceptowane z upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to emeryta, rencisty, który nie został rozliczony przez organ rentowy, tzn. otrzymał od organu rentowego PIT-11A albo kilka PIT-40A lub uzyskał dodatkowe dochody (np. z pracy wykazane w PIT-11) – wtedy musi złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji do udostępnionego PIT zostanie przepisana OPP z rozliczenia za rok poprzedni (albo z PIT-OP za rok poprzedni).

Jeśli złożyłem w ubiegłym roku zeznanie w usłudze Twój e-PIT i przekazałem 1% podatku, to w kolejnym roku muszę wypełnić zeznanie tylko po to, żeby przekazać 1%?

Nie. Jeżeli w poprzednim roku wybrałeś OPP, której chcesz przekazać 1% podatku, to w kolejnych latach będzie ona automatycznie uwzględniana w usłudze Twój e-PIT.

Pamiętaj, żeby sprawdzić czy OPP, której chcesz przekazać 1%, nadal znajduje się w Wykazie OPP uprawnionych do 1% podatku dochodowego.