Rozliczenie dochodów opodatkowanych kartą podatkową


Prowadzisz działalność opodatkowaną kartą podatkową? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać

Czy złożyć zeznanie

Jesteś zwolniony z obowiązku składania zeznania rocznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ale masz obowiązek złożyć deklarację PIT-16A. W deklaracji tej wykazujesz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Z jakich ulg skorzystać

Jeśli uzyskiwałeś przychody wyłącznie z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową, to poza składką na ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje ci możliwość odliczenia ulg. Natomiast jeśli poza przychodami z działalności uzyskiwałeś inne dochody opodatkowane według skali, to możesz skorzystać z ulg.

Jak złożysz zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w swoim urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz przez e-Deklaracje.

Gdzie złożyć zeznanie

Deklaracje składasz do urzędu skarbowego:

 1. właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. jeżeli nie dopełniłeś zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność wykonujesz bez posiadania zakładu – według twojego miejsca zamieszkania lub w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki według siedziby spółki, a jeżeli nie możesz ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
 3. jeżeli działalność prowadziłeś w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych właściwość ustalasz według miejsca wskazanego jako siedziba działalności.

W jakim terminie złożyć zeznanie

PIT-16A składasz w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota  przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP. 

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli  wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego  Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)

Ważne

Kiedy złożyć zeznanie

do końca lutego

Jak złożyć zeznanie

e-Deklaracje
Wybierz
Papierowo
Wybierz

Jak podpisać zeznanie

Podpis kwalifikowany
Dane autoryzujące